Återinför den subjektiva rätten till barndagvård

13.03.2016 kl. 12:50
Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

I december 2015 fattade riksdagen beslut om kraftiga nedskärningar i den subjektiva rätten till barndagvård. Från början av augusti 2016 har barn rätt till endast 20 timmar småbarnspedagogik i veckan om föräldrarna inte jobbar eller studerar på heltid. Enskilda kommuner har dock rätt att på egen bekostnad erbjuda fler veckotimmar.

Det här minskar jämställdheten i samhället såväl mellan könen som mellan socioekonomiska klasser och mellan kommuner. Frågor om jämställdhet och lika möjligheter har i det nordiska välfärdssamhället varit en av grundpelarna. Den här grundpelaren vacklar nu betänkligt i Finland.

Svenska Kvinnoförbundet i Ekenäsnejden yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för

  • att den subjektiva rätten till barndagvård återinförs så att den är likvärdig för alla i hela Finland.

Svenska Kvinnoförbundet i Ekenäsnejden r.f.

Ann-Christine Forsell                     
Ordförande       

Margaretha Wolff                   
Sekreterare

 

Årsmötets svar:

Se ovan för gemensamt svar på motionerna 2 och 3