Höjning av inkomstgränserna för studerande

05.04.2007 kl. 10:00
Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Det finländska systemet med studiestöd är en värdefull investering för framtiden. Studiestödet har dock inte nämnvärt höjts de senaste 15 åren trots att levnadskostnaderna har stigit, detta leder till att många studerande lever under existensminimum.

Vissa studerande har möjlighet att arbeta vid sidan av studierna - vilket förutom att det drygar ut hushållskassan ger värdefull arbetslivserfarenhet och underlättar arbetssökande efter att studierna avslutats.

Inkomstgränsen för vad studerande är tillåtna att förtjäna och samtidigt lyfta studiestöd är för låga och studerande blir tvungna att avstå från erbjudna arbetstillfällen eller betala tillbaka studiestöd samtidigt som de då fortsätter att ha ekonomiska problem.

Vi yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet

  • arbetar för att inkomstgränserna för studerande höjs betydligt

Närpes och Malax 26 januari 2007 
Svenska Kvinnoförbundets lokalavdelningar i Närpes och Malax

Centralstyrelsens utlåtande:

Motionären har mer än rätt i att studiepenningen inte höjts på 15 år och att den är den sociala förmån som blivit mest efter i utvecklingen. Inte heller inkomstgränserna för vad en studerande får förtjäna medan han/ hon lyfter studiepenning har följt kostnadsutvecklingen. Speciellt på studieorter där levnadskostnaderna är högre är det mycket vanligt att studerandena drygar ut sina inkomster med arbete på sidan om studierna.

Studiestödet består av flera delar: Studiepenningen, Bostadstillägget och Studielån med statsborgen. Sfp arbetar för att studiepenningen skall höjas med 15 % och knytas till konsumentprisindex samt för att bostadstillägget skall betalas också under sommarmånaderna då man givetvis också har bostadskostnader. Nu får man inte bostadstillägg under sommarmånaderna. Därtill vill man höja inkomstgränserna.

Man brukar tala om att en höjning av studiepenningen gagnar alla studeranden medan en höjning av inkomstgränserna gagnar bara de studerandena som arbetar vid sidan om studierna. Detta anses orättvist mot de branscher där arbete under studierna inte är möjligt eller inte kanske går att hitta.

Dock blir det mer och mer tydligt att det att en studerande har arbetserfarenhet från studietiden förbättrar dennas möjligheter i arbetslivet. Det gäller balansgången mellan korta studietider och att ha studeranden som är färdiga för arbetslivet då de utexamineras. För att bejaka den fria viljan och företagsamhet är det dock att uppmuntra att arbeta måttligt under studierna.

Den optimala lösningen skulle vara att man efter att man höjt studiepenningen och säkrat utbetalningen av bostadstillägget under sommarmånaderna går inför att höja inkomstgränserna för studerande. Akava föreslår att man under nästa regeringsperiod skulle höja inkomstgränserna med 20 %.


Centralstyrelsen föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att studiestödet höjs med 15 %

  • att inkomstgränserna för studerandena höjs

  • att bostadstillägget utbetalas även under sommarmånaderna