Folkpension

04.04.2007 kl. 10:00
Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

År 2004 hade vi ca 1,2 miljoner pensionärer av vilka 56 % var kvinnor.

Av pensionärerna fick ca 796 000 personer även folkpension, vilket betyder att de hade ingen arbetspension eller att den var låg. Av dessa pensionärer var däremot 63 % kvinnor.

När medelpensionen (innehåller både arbetspension och folkpension) var 1 134 €/månad, var det för dem som fick både arbets- och folkpension 812 € och för de som enbart fick folkpension 633 €/månad.

Eftersom många kvinnor antingen varit hemma eller varit en kortare tid på arbetsmarknaden, är det ofta kvinnor som har en låg pension

Vi önskar att

  • folkpensionens grunddel höjs och i fortsättningen höjs med en index, som behåller köpkraften.

Vasa 16.2.2007
Vasa Svenska Kvinnoklubb rf
Tina Söderman, ordförande

Centralstyrelsens utlåtande:

796 000 personer lyfte folkpension år 2004, vilket innebär att de hade ingen arbetspension eller att den var låg. Av dessa pensionärer var 63 % kvinnor. Att flertalet av denna grupp är kvinnor grundar sig på att kvinnor ofta stannat hemma och tagit hand om barnens dagvård eller tagit hand om markservicen. På grund av detta har många kvinnor inte så många yrkesverksamma år vilket innebär att de erhåller en låg pension. Medelpensionen för den som endast hade folkpension var 633 €/ månad och för den som fick både arbets- och folkpension utbetalades 812€/månad.

Centralstyrelsen föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att folkpensionerna skall höjas kännbart för den som har låg eller ingen arbetspension.

  • att förutsättningar för ett index som bättre följer med kostnadsstegringar i samhället utreds.

  • att höjning av folkpensionen inte skall påverka kompletterande stöd så som bostadsbidrag och andra erhållna förmåner.