Allmänt åtal även för lindrig misshandel

01.04.2007 kl. 10:00
Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

I samband med att besöksförbudslagen stiftades i Finland, trädde 1999 ett nytt kapitel i strafflagen i kraft. Detta innebar bland annat att kvinnomisshandel sedan dess faller under allmänt åtal. Men det gäller dock inte all misshandel. Kapitlet omfattar exempelvis inte lindrig misshandel och olaga hot som fortfarande är ett målsägandebrott. I dessa brott inleder polisen en förundersökning bara om offret så kräver. Praktiken har visat att polisen anser också grova brott vara lindriga och att det finns många fördomar om mäns (rätt till) våld i hemmet. Om målsägande inte kräver att förövaren skall straffas, går dessa brottsanmälningar inte vidare till åklagaren.

I Finland verkar tröskeln vara hög att anmäla våld i parförhållande. Enligt polisens uppgifter för 2002 gjordes i Finland 2.765 anmälningar, Sverige 20.000 och Wisconsin (som till sin befolkningsmängd kan jämföras med Finland) 33.000 anmälningar. Undersökningar kring offren under samma tid i Finland visade att i genomsnitt 66.000 kvinnor hade utsatts för våld i ett nära förhållande. Uppenbarligen kan eller vågar inte kvinnan anmäla våldet till polisen. Och gör hon det, är det inte ovanligt att hon drar tillbaka sin anmälan. Det är absolut nödvändigt att man när det gäller våld i parförhållande tillkännager och åtgärdar typiska problem för den här sortens våld; d.v.s. svårigheter att skaffa bevis, offrets rädsla och ovilja att föra processen till slut.

Med beaktande av de mänskliga rättigheterna kan våld i parrelationer inte anses vara en privat angelägenhet. Det är i allra högsta grad ett offentligt problem som myndigheten är skyldig att åtgärda. När det gäller våld i hemmet och i nära relationer borde polisen alltid göra en förundersökning oavsett om målsägande kräver det eller ej. Åtalsprövningen skall lämnas åt åklagaren att fatta beslut om.

Med hänvisning till ovanstående uppmanar Kvinnoförbundet i Borgånejden att:

  • Kvinnoförbundet arbetar för att även s.k. lindrig misshandel i nära förhållanden faller under allmänt åtal.

Svenska Kvinnoförbundet i Borgånejden 16.2.2007
Katinka von Kraemer, ordförande
Nina Samlihan, sekreterare

Centralstyrelsens utlåtande:

Motionären tar upp ett viktigt ärende med hög aktualitet i vårt land där mer än 50 000 kvinnor misshandlas årligen. Centralstyrelsen överensstämmer med motionären och vill ytterligare förtydliga yrkandet.

Centralstyrelsen föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att polisen borde göra en förundersökning när det gäller våld i hemmet och i nära relationer oavsett om målsäganden kräver det eller ej.

  • att åtalsprövningen lämnas åt åklagaren att fatta beslut om.

  • att Kvinnoförbundet arbetar för att även s.k. lindrig misshandel i nära förhållanden faller under allmänt åtal.