Starkt politiskt budskap genom namnbyte

13.03.2016 kl. 12:39
Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Inkommande år 2017 fyller Svenska Kvinnoförbundet r.f. 110 år. När förbundet når en sådan mogen ålder är det viktigt att känna till sin historia, men också att kunna förnya sig. Under 110 år har jämställdheten tagit stadiga kliv framåt, men fortfarande finns det stora skillnader och ett tydligt behov av att föra fram det feministiska budskapet.

Som en del i förbundets identitetsbygge och för att tydligare föra fram vårt budskap som det liberalfeministiska alternativet, anser vi att ett namnbyte är aktuellt. Vi föreslår att Svenska Kvinnoförbundet byter namn till Liberala feminister. Namnet innehåller delarna “liberala”, vilket också får genklang i moderpartiets ideologi samt “feminister”.  Ordet “feminist” betyder enligt SAOL “rörelse för kvinnors jämställdhet med män”. Vi anser att det är viktigt för jämställdhetskampen att våga kalla sig feminist. Det nya namnet exkluderar inte heller någon könsidentitet.

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för

  • att Svenska Kvinnoförbundet r.f. byter namn till Liberala feminister (r.f.)
     

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning r.f.

Runa Ismark            
Ordförande         
     
Benita Nordgren
Vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet r.f.

 

Årsmötets svar:

Svenska Kvinnoförbundet har verkat i snart 110 år. Inför grundandet av förbundet sade den blivande förbundsordföranden Annie Furuhjelm följande: Också vi kvinnor måste lära oss att stå på egna ben, se med egna ögon och tänka egna tankar för att i den politiska kampen inlägga vår egenart, ty göra vi inte detta, kunna vi lika gärna hålla oss borta från politiken. Men för att rätt förstå våra nya plikter måste vi sättas i tillfälle att närmare dryfta tidens stora frågor, och det kunna vi bäst göra genom att sammansluta oss till ett förbund."

Svenska Kvinnoförbundet grundades den 26.10.1907. Namnet är väletablerat efter över ett sekels verksamhet och visar på kopplingen till moderpartiet, Svenska folkpartiet och till partiets ungdomsförbund, Svensk Ungdom. 

Det är alltid bra att det förs en grundlig diskussion om förbundets ideologi. Förbundets kärnverksamhet har hållits konstant, men har naturligtvis formats efter samtiden. Den liberala feminismen är förbundets ideologi och nyligen godkändes en ny vision och plattform för vår verksamhet.  Den liberala feminismen vill bryta stereotypa könsroller och -normer för att uppnå ett jämställt samhälle. För Svenska Kvinnoförbundet är det uppenbart att det finns strukturer och mönster i samhället som förhindrar alla, kvinnor och män, flickor och pojkar att förverkliga sig själva. För att nå jämställdhet behövs sociala reformer och lagförändringar, kunskap om mäns och kvinnors olika villkor och förändrade attityder.

För Svenska Kvinnoförbundet är det en självklarhet att såväl kvinnor som män behövs för att arbetet för ett jämställt samhälle ska gå vidare. Ett jämställt samhälle är något som alla vinner på. Svenska Kvinnoförbundet har också i sin medlemskår jämställdhetsmedvetna män. År 2010 bildades en plattform för män inom ramen för Svenska Kvinnoförbundet, i syfte att på ett bättre sätt inkludera de manliga medlemmarna i Svenska Kvinnoförbundets verksamhet och för att ge förbundets manliga och kvinnliga medlemmar möjligheten att tillsammans arbeta i en plattform för män inom Svenska Kvinnoförbundet.

År 2004 uppstod en fristående grupp bestående av unga kvinnor inom lokalavdelningen Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Gruppen kallade sig Liberala Feministerna och har arrangerat många och varierande program kring olika teman och ur ett feministiskt perspektiv. Sörnäsavdelningen har stött gruppens verksamhet och bl.a. upplåtit sina utrymmen för gruppens sammanträden.

Svenska Kvinnoförbundet utarbetade en ny logo med tillhörande tryckalster under hösten 2015, ett arbete som krävde en betydande ekonomisk insats och vars avsikt är att kunna användas under en längre tid och i grafisk harmoni med t.ex. Svenska folkpartiets och Svensk Ungdoms logo. En ändring av Svenska Kvinnoförbundets namn i det här skedet är därför inte aktuell.

En annan viktig ekonomisk aspekt på ett eventuellt namnbyte är den promemoria som Statsrådets kansli (25.1.2016) gett om partiernas andel av statsunderstödet till kvinnoorganisationer. I promemorian stipuleras att partierna är skyldiga att en viss procent av partiernas statsunderstöd används för "kvinnors politiska verksamhet". Att Svenska Kvinnoförbundet är en kvinnoorganisation bör därför också framgå i vårt namn.

Årsmötet anser motionen vara besvarad med denna utredning.