Kvinnan kan inte behandlas som ett undantag inom medicin

25.03.2024 kl. 10:55
Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

En stor del av de mediciner vi har på marknaden är enbart testad på kroppar med manlig fysiologi och metabolism. Eventuella specifika symptom eller biverkningar hos kvinnor måste undersökas i lika hög grad som hos män.

När vi delar upp människor i två grupper enligt biologiskt kön (man och kvinna), även om könstillhörighet är en mycket mer mångbottnat, ser vi att kroppens fysiologi har stor betydelse inom medicinsk behandling. Hormoner, kroppsuppbyggnad och andelen fett i förhållande till muskelmassa påverkar oss.

Följande påstående har verifierats: Könsbundna skillnader har noterats i i varje vävnad och organsystem i människokroppen. Exempelvis hjärtats grundläggande mekaniska funktion och lungornas kapacitet har olikheter.

Vi måste komma bort från ett synsätt där manskroppen är normen.  Den vita manskroppen med en viss vikt har ofta fått representera hela världens befolkning. Doseringen som vi följer kan därför bli felaktig för många. Det finns teorier om att de starkare biverkningar kvinnor kan få i allmänhet beror på detta.

Att få ett brett sampel i basforskningen och den kliniska testningen är inte omöjligt. Ett brett sampel gäller inte endast kön utan också etnicitet (geografiskt sett) och ålder. Det gör vården mera jämställd och trygg.

Kvinnokroppen bör också representeras som norm inom utbildning (t.ex. vid anatomiska beskrivningar), inom förebyggande arbete (t.ex. om det behövs olika sorters vaccin för kvinnor och män). Om det vid testning finns en rädsla för att skada fostret hos kvinnor, som ännu inte vet att de är gravida, går det att utföra graviditetstest på förhand. Mycket har redan blivit bättre och utvecklingen går åt rätt håll. Men vi måste se till att utvecklingen inte stannar upp eller skapar en falsk trygghet.

Därför yrkar vi på att Svenska Kvinnoförbundet/SFP arbetar för: 

- Att medicinsk forskning i Finland görs så att resultaten är lika relevanta för alla kön 

- Att myndighetslov för att utföra kliniska läkemedelstest för nya läkemedel skall beviljas endast om den kliniska forskningsplanen för testen så långt det är möjligt tar den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor i betraktande samt övriga variabler såsom etnicitet och ålder med ett representativt relevant antal för ett visst läkemedel 

- Att försäljningstillstånd för nya läkemedel ges enbart om eventuella skillnader i effekt och risk för kvinnor respektive män klart beskrivs i bipackssedeln, dvs. dosering, biverkningar och användningsområde specificeras enligt hur läkemedlet fungerar för män respektive kvinnor 

- Att ett kontinuerligt arbete görs för att bevaka och främja utvecklingen av medicin och medicinsk forskning som tar kvinnors och eventuellt andra relevanta gruppers fysiologi i betraktande  

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Förbundsstyrelsens svar:

Länge har medicinsk forskning och standarder fokuserat främst på manliga kroppar. Kliniska studier har huvudsakligen genomförts på vita män, särskilt i tidiga tester som handlar om hur väl kroppen tolererar behandling, farmakologi, dosrelaterade biverkningar och tidiga indikationer på effekt.

Patriarkala normer inom forskningen har påverkat hur man betraktar kroppen. Man ansåg den manliga kroppen som norm och kvinnliga som små män. Begränsningar i forskningen hos kvinnor, kvinnors uteslutning från studier och brist på kunskap om biologiska skillnader har skapat en otillräcklig förståelse för hur sjukdomar påverkar kvinnor.

Det finns betydande skillnader mellan manliga och kvinnliga kroppar när det gäller sjukdomar och hur de reagerar olika på en del behandlingar. Senare forskning visar att manliga och kvinnliga kroppar är genetiskt olika och upplever sjukdomar olika. Främmande ämnen som mediciner och vacciner kan metabolisera olika i manliga och kvinnliga kroppar.  En viktig  skillnad i fysiologin mellan könen är t.ex. nivåerna av naturliga hormoner som kan påverka hur kroppen metaboliserar och reagerar på specifika läkemedel, vilket kan ha klinisk relevans för behandlingseffektiviteten och säkerheten.

Idag finns det ökat intresse för att främja kvinnors deltagande i senare faser av kliniska tester, och det finns efterfrågan på mångfald och representation som kön och etnicitet för att säkerställa att resultaten av kliniska tester är tillämpbara på olika populationer och att läkemedel är säkra och effektiva för både män och kvinnor från olika etniska bakgrunder.

En orsak som ofta lyfts upp är hur etisk det är att utföra kliniska tester på kvinnor i fertil ålder eftersom det kan finnas risker för fosterskador om man skulle bli gravid under testningen. Deltagande av kvinnor i kliniska tester, särskilt i tidiga faser kräver ansvarsfullt tillvägagångssätt för att undvika eventuella risker för fosterskador.

Det är också viktigt att inte bara överväga könsskillnader utan också fysiologiska skillnader, som vikt, muskelmassa, kroppsfett och enzymer, vilket kan påverka hur läkemedel distribueras och metaboliseras i kroppen. Till exempel kan lägre kroppsvikt hos kvinnor leda till högre koncentrationer av vissa läkemedel när de tar samma dos som män. Fettmassa och proteinbindningen  påverkar också läkemedelsdistributionen i kroppen. Därför finns det ett stort behov att utvärdera om dessa skillnader är kliniskt relevanta för att anpassa behandlingar efter individuella behov och minimera riskerna. Även ålder är en faktor som behöver beaktas.

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

- Att medicinsk forskning i Finland görs så att resultaten är lika relevanta för alla.

- Att myndighetslov för kliniska läkemedelstester för nya läkemedel beviljas endast om forskningsplanen tar hänsyn till biologiska skillnader mellan män och kvinnor samt andra variabler som etnicitet, ålder och ett representativt antal deltagare för det specifika läkemedlet.

- Att försäljningstillstånd för nya läkemedel beviljas endast om skillnader i effekt och risk mellan kvinnor och män tydligt beskrivs i bipacksedeln. Dosering, biverkningar och användningsområde anges baserat på hur läkemedlet påverkar både män och kvinnor.

- Att ett kontinuerligt arbete görs för att bevaka och främja utvecklingen av läkemedel och medicinsk forskning som tar kvinnors och eventuellt andra relevanta gruppers fysiologi i beaktande.

- Att potentiella risker för fertila kvinnor beaktas och att det tas hänsyn till reproduktiv hälsa vid genomförandet av läkemedelstester.

Årsmötets beslut:

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

- Att medicinsk forskning i Finland görs så att resultaten är lika relevanta för alla.

- Att myndighetslov för kliniska läkemedelstester för nya läkemedel beviljas endast om forskningsplanen tar hänsyn till biologiska skillnader mellan män och kvinnor samt andra variabler som etnicitet, ålder och ett representativt antal deltagare för det specifika läkemedlet.

- Att försäljningstillstånd för nya läkemedel beviljas endast om skillnader i effekt och risk mellan kvinnor och män tydligt beskrivs i bipacksedeln. Dosering, biverkningar och användningsområde anges baserat på hur läkemedlet påverkar både män och kvinnor.

- Att ett kontinuerligt arbete görs för att bevaka och främja utvecklingen av läkemedel och medicinsk forskning som tar kvinnors och eventuellt andra relevanta gruppers fysiologi i beaktande.

- Att potentiella risker för fertila kvinnor beaktas och att det tas hänsyn till reproduktiv hälsa vid genomförandet av läkemedelstester.