Liberalfeminism

Svenska Kvinnoförbundets ideologiska plattform 

Jämställdhet är en av de viktigaste politiska frågorna i samhället. Jämställdheten ger oss frihet från de begränsningar könsrollerna håller oss i, frihet för varje människa att forma sitt eget liv och utvecklas efter sin egen vilja och möjlighet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livets alla skeden. Jämställdhet gynnar och utvecklar individen och samhället, både demokratiskt och ekonomiskt.

Vi, liberala feminister, arbetar för ett samhälle där kön inte spelar någon roll för en människas möjligheter att förverkliga sig själv. Ett samhälle som är jämställt och rättvist för var och en, oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, språk, etnicitet, övertygelse eller funktionsnedsättning. Liberalfeminismen bygger på uppfattningen att lika möjligheter leder till ett rättvist samhälle. Vi utgår från tanken om kvinnan som fullvärdig individ i samhället. Lika lön och villkor på arbetsmarknaden, en jämn fördelning av familjeledigheterna, lika politisk representation för kvinnor samt rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är de övergripande målen i vårt jämställdhetsarbete.

Våld mot kvinnor, inberäknat våld i nära relationer, sexköp och människohandel är vår tids stora människorättsfråga. För Svenska Kvinnoförbundet är alla kvinnors rätt till hälsa, sin kropp och sitt eget liv, både i Finland och globalt, oerhört viktiga jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsarbetet behövs i en värld där flickor och kvinnor säljs som sexslavar. Det behövs också i ett EU där kvinnor fortfarande är underrepresenterade på alla nivåer i beslutsfattandet och i ett Finland där kvinnor fortfarande diskrimineras på arbetsmarknaden. Vi har fortfarande långt kvar till en jämställd vardag.

Den liberala feminismen vill bryta stereotypa könsroller och -normer för att uppnå ett jämställt samhälle. För oss är det uppenbart att det finns strukturer och mönster i samhället som förhindrar alla, kvinnor och män, flickor och pojkar att förverkliga sig själva. För att nå jämställdhet behövs sociala reformer och lagförändringar, kunskap om mäns och kvinnors olika villkor och förändrade attityder.

Jämställdhet är en demokratisk utgångspunkt som bör genomsyra alla samhällsområden och allt politiskt beslutsfattande. Svenska Kvinnoförbundet finns med där besluten tas så att vi kan utforma vårt välfärdssamhälle ur ett jämställdhetsperspektiv.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 15.3.2015 i Helsingfors