Svenska Kvinnoförbundets mål för välfärdsområdena

5. Våldsförebyggande arbete

Våra mål

  • Välfärdsområdena utvecklar ett långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete för att stoppa det könsbaserade våldet mot kvinnor och våld inom familjen.
  • Tillräckliga stödtjänster, inklusive lågtröskeltjänster, för personer som är utsatta för våld eller hot om våld ska utgöra en permanent del av välfärdsområdets arbete.
  • Antalet skyddshemsplatser måste utökas till att motsvara internationella rekommendationer.
  • Utsatta grupper, såsom personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter, tas i beaktande i det våldsförebyggande arbetet och i tjänsterna.
  • Tjänsterna och verksamheterna i välfärdsområdena känner igen offer för människohandel samt barn och ungdomar med hög risk att utsättas för tvångsäktenskap och könsstympning.
  • Välfärdsområdena stöder och samarbetar med organisationer inom tredje sektorn som arbetar med jämställdhet och förebyggande av våld samt organisationer som hjälper människohandelsoffer.