Svenska Kvinnoförbundets mål för välfärdsområdena

2. Välmående barn, unga och familjer

Våra mål

  • Servicestigarna för barn, unga och familjer ska göras så tydliga att familjerna enkelt kan hitta den hjälp de behöver i olika situationer. Välfärdsområdena bör aktivt informera om tjänsterna och uppmuntra familjer att söka hjälp och stöd när de behöver det.
  • Stärka tillgången till grundläggande social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer och effektivare förebygga barn och ungas illamående samt ge hjälp och stöd i ett tidigt skede. Hela familjen ska beaktas mångsidigt och föräldrarna ska erbjudas stöd i sin föräldraroll.
  • Att hantera de negativa långsiktiga effekterna av coronakrisen kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna för välfärdsområdena de kommande åren.
  • Behoven av stöd och terapitjänster i familjer med barn med specialbehov bör tillgodoses smidigt och i tillräckligt god tid, till exempel i familjer med barn med neuropsykiatriska diagnoser.
  • Familjecenterverksamheten utökas som närservice i alla välfärdsområden. Familjecentren består av en helhet närtjänster, som inkluderar tidigt stöd och vårdtjänster riktade till att främja barn och familjers hälsa och välmående.
  • Det behövs tillräckliga resurser och verksamhetsförutsättningar för barnskyddet.
  • Elev- och studerandehälsovården har en viktig förebyggande roll och behöver förstärkas. Vi vill trygga ett tillräckligt antal kuratorer och skolpsykologer, så att de ansvarar för högst 500 elever. Elevvården ska effektivt kunna stöda barn och unga vid mobbning och trakasserier.
  • Vi vill stärka mentalvårdstjänsterna för barn och unga och tillgången till tjänster med låg tröskel samt öka det tidiga stödet och hjälpen för psykiska problem.