Svenska Kvinnoförbundets mål för välfärdsområdena

1. Jämställd hälso- och sjukvård

Våra mål

 • Ett jämställdhetsperspektiv måste genomsyra allt från den förebyggande vården och allmänna hälsovården till specialsjukvården.
 • Kvinnors, mäns och ickebinäras eventuellt olika behov, hälsorisker och livssituationer beaktas i hälso-­ och sjukvården samt i socialservicen.
 • Vi vill stärka mentalvårdstjänsterna och förbättra tillgången till mentalvårdstjänster med låg tröskel. Välfärdsområdena måste satsa på att erbjuda tidigt stöd och hjälp för psykiska problem.
 • Mentalvårdstjänster, såsom psykoterapi, ska även omfattas av en vårdgaranti på sju dagar.
 • Service och vård på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning måste tryggas i välfärdsområdena.
 • Satsningar görs på kvaliteten och tillgängligheten av sexualrådgivning för unga, till exempel genom ”walk in”-mottagningar, där unga har möjlighet att med låg tröskel tala med professionella.
 • Gratis preventivmedel, som omfattar alla preventivmedel, erbjuds i välfärdsområdet för alla unga under 25 år.
 • Gratis mensskydd ska delas ut i välfärdsområdena av skol- och studerandehälsovården.
 • Välfärdsområdena gör satsningar på att öka kunskapen kring screeningarna för att förebygga livmoderhalscancer och riktar informationskampanjer som höjer användningsgraden av screeningarna.
 • Den förlossningsförberedande verksamheten utvecklas. Besök till förlossningssjukhusen bör ordnas i samarbete med förlossningssjukhusen som en del av rådgivningens förberedelsekurser för blivande föräldrar.
 • Alla kvinnor ska ha rätt till god mödravård och eftervård efter förlossningen.
 • Den tidiga diagnosticeringen av bröstcancer förbättras, bland annat genom att utvidga den avgiftsfria screeningen av bröstcancer från nuvarande 50–69 år till åldersgruppen 40–74.
 • Regelbunden självundersökning av brösten lärs ut och betonas både i studerandehälsovården som inom den allmänna hälsovården.
 • En ökad satsning görs på att erbjuda klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna.
 • Vi vill se satsningar på kvaliteten av vården av kvinnodominerade sjukdomar såsom endometrios, inkontinens, vestibulit, utbrändhet samt fertilitetsproblem och olika besvär kopplade till menstruation, graviditet och klimakteriet. Det behövs också ökad prioritering av forskning kring kvinnodominerade sjukdomar och speciellt riktade forskningsmedel för att forska kring kvinnors hälsa och sjukdomar.