Svenska Kvinnoförbundets mål för välfärdsområdena  

Den 23 januari 2022 valdes fullmäktige för de nya välfärdsområdena i Finland. I välfärdsområdena fattas beslut som är centrala för jämställdheten. Därför är det viktigt att en mångfald av röster hörs i de nya fullmäktige.

Välfärdsområdena kommer att besluta om centrala social- och hälsovårdstjänster, såsom rådgivningen, förlossningsvården, äldreomsorgen och tjänster för att förebygga våld mot kvinnor samt räddningstjänsten.

En stor del av de anställda inom välfärdsområdena är kvinnor. De nya fullmäktiges roll är att skapa hållbara lösningar och se till att social- och hälsovårdssektorn är en ansvarsfull och jämställd arbetsgivare. Kvinnors röster måste höras, eftersom besluten som fattas i välfärdsområdena påverkar vår gemensamma vardag och trygghet.

Det är av yttersta vikt att jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna har en central roll i beslutsfattandet i de nya välfärdsområdena. Jämställdhet måste främjas där besluten fattas.

1. Jämställd hälso- och sjukvård

Ett jämställdhetsperspektiv måste genomsyra allt från den förebyggande vården och allmänna hälsovården till specialsjukvården. I valprogrammet fokuserar vi på tillgänglighet till hälso- och sjukvårdstjänster samt att beakta individers olika behov. Vi vill se ökade satsningar på rådgivning, förebyggande vård och forskning, speciellt inom kvinnodominerade sjukdomar. I valprogrammet lyfter vi fram åtgärder och mål som främjar en jämställd hälso- och sjukvård.


Här kan du läsa våra mål.

2. Välmående barn, unga och familjer

Familjerna ska enkelt kunna hitta den hjälp de behöver i olika situationer. Välfärdsområdena bör stärka tillgången till grundläggande social- och hälsovårdstjänster för ban och unga samt familjer. När det kommer till barn och ungas mentala välmående behövs tillräckliga resurser och effektivt förebyggande arbete. Vårt valprogram fokuserar på en nära och tillgänglig vård med lågtröskel.

Här kan du läsa våra mål. 

3. En jämställd ålderdom

Vi kräver en trygg och högklassig äldreomsorg och bättre möjligheter att påverka den egna situationen, såsom var och hur de vill bo. Att satsa på äldreomsorgen är också att satsa på jämställdhet. I vårt valprogram förespråkar vi strategiskt arbete för att uppnå en mer jämställd och trygg ålderdom.

Här kan du läsa våra mål.

4. Välfärdsområdet - en jämställd arbetsgivare

Välfärdsområdena är stora arbetsgivare och ansvarar för en jämställd personalpolitik, därför är det viktigt med jämställda löner och rättvisa arbetsvillkor. I valprogrammet poängterar vi vikten av målinriktat arbete för jämställdhet i välfärdsområdena. 

Här kan du läsa våra mål.

5. Våldsförebyggande arbete

Välfärdsområdena ansvarar för det långsiktigta och systematiskt våldsförebyggande arbetet för att stoppa det könsbaserade våldet mot kvinnor och våld inom familjen. I Svenska Kvinnorförbundets valprogram kräver vi bl.a. tillräckliga stödtjänster och samarbete med tredje sektorn för ett framgångsrikt våldsförebyggande arbete.

​Här kan du läsa våra mål. 

6. Jämställdhet i räddningstjänsten

Räddningstjänsten måste kunna möta alla på ett likvärdigt sätt, och arbeta medvetet för att erbjuda invånarna en jämlik service. I valprogrammet fokuserar vi på utbildning för att främja ledarskapet, en trygg arbetsmiljö och en kunnig personal inom räddningstjänsten.

Här kan du läsa våra mål.

Checklista för jämställda välfärdsområden

  • Könskonsekvenserna av besluten och åtgärderna i välfärdsområdena ska granskas och bedömas.
  • Statistik över välfärdsområdenas verksamhet samlas in uppdelad enligt kön och används för att utveckla servicen i en jämställd riktning.
  • Det är viktigt att den tredje sektorns verksamhetsförutsättningar tryggas. Föreningar och organisationer inom tredje sektorn har en betydande roll i att främja jämställdhet, invånarnas välfärd, hälsa och delaktighet.
  • Vårdgarantierna ska uppfyllas i välfärdsområdena.
  • Patienter och klienter inom välfärdsområdets service bemöts respektfullt utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
  • Det är viktigt att välfärdsområdena stöder förverkligandet av jämställdhet för invandrare och asylsökande och vid behov erbjuder könsspecifika rum där alla kan känna sig trygga.
  • Papperslösas rätt till vård och vaccineringar bör tryggas i välfärdsområdena.
  • Vid valet av ordföranden för organen i välfärdsområdena såsom nämnder, direktioner och deras sektioner, ska målet vara en jämställd könsfördelning.