Svenska Kvinnoförbundets mål för välfärdsområdena

4. Välfärdsområdet - en jämställd arbetsgivare

Våra mål

  • Välfärdsområdena är stora arbetsgivare och ansvarar för en jämställd personalpolitik.
  • De anställda inom välfärdsområdena ska ha jämställda löner och arbetsvillkor.
  • Välfärdsområdena gör årligen en kartläggning av kvinnors och mäns löner, och använder resultaten för att säkra jämställda löner inom lika och likvärdigt arbete.
  • Som arbetsgivare ska välfärdsområdena främja kombinerandet av arbete och familjeliv på ett sätt som främjar jämställdheten. Målen ska införas i jämställdhetsplanen för välfärdsområdets personal.
  • Social- och hälsovårdspersonalen har aktuell och omfattande kunskap om våld mot kvinnor och om relevant lagstiftning, inklusive Istanbulkonventionen. Detta tryggas genom kontinuerlig fortbildning.
  • Välfärdsområdena ser till att det finns sakkunskap kring hbtqia+ -frågor bland de anställda.
  • Kontinuitet i vården med fasta vårdkontakter ska garanteras. I utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna måste man se till att personalen har en verklig möjlighet att höra, möta och fördjupa sig i klienternas situation.
  • Det ska finnas tillgång till utbildad vårdpersonal på svenska och finska.
  • Det behövs ett handlingsprogram för att förbättra arbetsförhållandena och arbetsvillkoren samt utveckla ledarskapet inom vårdbranschen. Det bör även inkludera satsningar på en jämställd arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner.