SVENSKA KVINNOFÖRBUNDETS MÅL FÖR EU-VALET 2024

1. Jämställd demokrati och representation
2. Feministisk ekonomisk modell
3. Stoppa våld mot flickor och kvinnor
4. Bekämpa människohandel och prostitution
5. Kvinnors rätt att bestämma över sin kropp
6. Kvinnors perspektiv i fredsbyggande
7. Jämställdhet i EU:s utvecklings- och migrationspolitik
8. Klimatförändringen är en feministisk fråga
9. Kampen mot rasism och diskriminering
10. Skydda och stärka kvinnors rättigheter

1. Jämställd demokrati och representation

VI UPPMANAR EU ATT:

 • Förverkliga jämställd demokrati och lika representation av kvinnor.

 • Säkerställa 50/50-representation av kvinnor och män i alla EU-beslutsorgan, inklusive EU:s toppjobb.

 • Förtydliga de politiska partiernas skyldighet att nominera både en kvinna och en man som kandidat på listor till EU-val.

2. Feministisk ekonomisk modell

VI UPPMANAR EU ATT:

 • Främja kvinnors ekonomiska oberoende och investera för att motverka feminiseringen av fattigdom, som särskilt drabbar marginaliserade kvinnor. 
 • Tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU:s fleråriga budgetram för 2027-2033.
 • Integrera ett könsperspektiv i finans-, ekonomi-, sysselsättnings- och socialpolitiken i EU.

3. Stoppa våld mot flickor och kvinnor

VI UPPMANAR EU ATT:

 • Anta direktivet om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer, inklusive dess bestämmelse om sexuella trakasserier på arbetsplatsen samt en definition av våldtäkt som baserar sig på samtycke. 
 • Utse en EU-samordnare för att sätta stopp för alla former av våld mot kvinnor och barn.
 • Inkludera våld mot flickor och kvinnor i listan över gränsöverskridande brottslighet (så kallade eurobrott) för att säkerställa antagandet av en heltäckande ramlagstiftning i EU som omfattar alla former av våld mot kvinnor och barn.

 

4. Bekämpa människohandel och prostitution

VI UPPMANAR EU ATT:

Erkänna kopplingen mellan och bekämpa människohandel och prostitution genom att anta jämlikhetsmodellen på EU-nivå - avkriminalisera personer i prostitution, införa kriminalisering av köp och försäljning av andra personer för sexuella ändamål, samt ge stöd för att undvika och lämna prostitution. 

Säkerställa ett fortsatt mandat för en samordnare för kampen mot människohandel, i syfte att säkerställa genomförandet av direktivet om förebyggande och bekämpande av människohandel.

Säkerställa förenlighet med CEDAW* och dess allmänna rekommendation nr 38 om människohandel med kvinnor och flickor i samband med global migration i all EU-lagstiftning.


*FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

 

5. Kvinnors rätt att bestämma över sin kropp

VI UPPMANAR EU ATT:

 • Erkänna sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), inklusive rätten till säker abort, som en del i kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.
 • Inkludera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
 • Stärka skyddet för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning inom EU och införa kriminalisering av tvångssterilisering i direktivet om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

 

6. Kvinnors perspektiv i fredsbyggande

VI UPPMANAR EU ATT:

 • Stärka EU:s implementering av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 som behandlar kvinnor, fred och säkerhet i EU:s civila freds- och krishanteringsinsatser.  
 • Säkerställa att alla EU:s reaktioner på krig och konflikter har ett jämställdhetsperspektiv.
 • Säkerställa att kvinnor och kvinnorättsorganisationer inkluderas i beslutsprocesserna vid fredsförhandlingar, rekonstruktion och fredsbyggande arbete.

 

7. Jämställdhet i EU:s utvecklings- och migrationspolitik

VI UPPMANAR EU ATT:

 • Garantera en hållbar och human migrations- och asylpolitik i EU som säkerställer att migrant- och flyktingkvinnors och barns rättigheter skyddas.
 • Stärka jämställdheten i EU:s biståndspolitik och se till att andelen av EU:s bistånd som går till lokala kvinnorättsorganisationer ökar.
 • Förstärka insatserna för att nå målet om att fem procent av EU:s utvecklingsprojekt ska ha jämställdhet som ett huvudmål och att 85 procent av projekten ska bidra till jämställdhet. 

8. Klimatförändringen är en feministisk fråga

VI UPPMANAR EU ATT: 

 • Stärka kvinnors roll i EU:s insatser för omställningen till en grön ekonomi.
 • Tillämpa jämställdhetsintegrering och ett intersektionellt perspektiv i EU:s klimatpolitik och -bestämmelser.
 • Säkerställa 50/50-representation av kvinnor och män i miljöförhandlingar, budgetöverläggningar och i beslutsfattandet att nå en grön ekonomi.

9. Kampen mot rasism och diskriminering

VI UPPMANAR EU ATT: 

 • Förlänga och stärka EU:s handlingsplan mot rasism (2020-2025) med ordentlig uppföljning och mätbara mål samt följa upp att medlemsstaterna tar fram nationella planer och strategier mot rasism. 
 • Anta antidiskrimineringsdirektivet, som skulle erbjuda en övergripande ram för bekämpning av diskriminering på EU-nivå.
 • Utforma en gemensam EU-politik för att stärka hbtqi-personers mänskliga rättigheter samt vidta åtgärder på EU-nivå för att bekämpa diskriminering och hatbrott som riktar sig mot hbtqi-personer i EU:s medlemsstater. 

10. Skydda och stärka kvinnors rättigheter

VI UPPMANAR EU ATT: 

 • Ta fram en jämställdhetsstrategi 2.0 för perioden 2025–2030 och inkludera en budget i strategin. 
 • Utse en EU-kommissionär med ensamt ansvar för att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet.
 • Aktivt understödja kvinnorättsorganisationer, både genom ekonomiska resurser och trygga rum.