Hushållsavdrag

25.03.2024 kl. 10:59
Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Enligt 127 a § inkomstskattelagen får en skattskyldig från skatten dra av en del av de belopp som han eller hon har betalat för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder (hushållsavdrag).

Till avdrag berättigar normalt hushålls- omsorgs- och vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 2 250 euro per år och det beviljas endast i den utsträckning som den i 127 b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro.  

Hushållsavdraget beviljas per skattskyldig. Ensamförsörjare och ensamboende personer får endast hushållsavdrag en gång, medan samboende får var sitt hushållsavdrag. Det här är orättvist, i synnerhet mot ensamförsörjande kvinnor. Om arbetets de av en renovering kostar 10 000 euro och samboende betalar 5 000 euro var, blir avdraget per sambo följande: 

5 000 X 40 % = 2 000 

2000 – 100 = 1 900 euro 

Samboende får tillsammans dra av 3 800 euro. 

Den ensamförsörjande kvinnan får däremot dra av enligt följande: 

10 000 X 40 % = 4 000 

4 000 – 100 = 3 900 

3 900 överstiger maximibeloppet, hon får dra av 2 250 euro.  

Samboende får alltså dra av 1 550 euro mera.

Det här är inte rättvist. Hushållsavdraget dras av direkt från skatten så det här innebär att samboende betalar 1 550 euro mindre för samma renovering.  

Svenska kvinnoförbundet i Vanda föreslår därför 

- Att maximibeloppet för hushållsavdraget höjs och beviljas per hushåll.

Svenska Kvinnoförbundet i Vanda 

Förbundsstyrelsens svar:

Till syftena med hushållsavdraget hör i synnerhet att förbättra sysselsättningen och uppmuntra hushållen att anlita utomstående för att utföra sådana arbeten som hushållen annars utfört själva. Genom hushållsavdraget vill man även minska användningen av svart arbetskraft. Som motionären anför stipuleras det om hushållsavdraget i inkomstskattelagen.

Som motionsskrivarna anför får hushållsavdraget i enlighet med inkomstskattelagen 127 a § användas för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som den som gör avdraget använder. Till avdrag berättigar, i enlighet med nämnda paragraf, normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 2 250 euro per år och det beviljas endast i den utsträckning som den i 127 b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro.

Hushållsavdrag kan också göras för arbete som gjorts i en bostad eller fritidsbostad som används av den skattskyldiges eller dennes makes eller bortgångna makes föräldrar, adoptivföräldrar eller fosterföräldrar eller av dessa personers släktingar i rätt uppstigande led eller dessa personers make. 

Hushållsavdraget höjdes temporärt för vissa arbeten vid ingången av år 2022. Förutom att det förhöjdes för avstående från oljeuppvärmning under åren 2022–2027, gjordes en temporär höjning för hushållsavdrag som beviljas på basis av hushållsarbete, omsorgsarbete och vårdarbete. För den senare var avsikten att höjningen från 2250 euro till 3500 euro skulle vara i kraft under åren 2022 och 2023, men sedermera har förhöjningen förlängts till utgången av år 2024. För arbeten som omfattas av den temporära höjningen är den procentuella avdragbara andelen av kostnaderna för arbetsersättningar 60 procent istället för 40 procent och för löner 30 procent istället för 15 procent. Genom det temporära försöket vill man även bedöma hushållsavdragets sysselsättningseffekter. 

Idag är hushållsavdraget ett individuellt avdrag. Underhåll av en bostad kan ofta vara de samma oberoende av om det är en person eller samboende som bor där. Att samboende, genom varsitt individuellt inlägg, har möjlighet att få hushållsavdrag för en större summa än en som bor ensam stämmer, vilket motionären lyfter fram. Samtidigt är det inte oproblematiskt att övergå till bidrag per hushåll, då det enkelt blir någon typ av sambeskattning. Däremot är hushållsavdraget och behöver fortsätta utvecklas så att det blir möjligast rättvist och används av så många grupper som möjligt. 

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

- Att hushållsavdraget fortsätter utvecklas så att olika hushåll och familjer bättre beaktas, i synnerhet ensamboende och ensamstående.

Årsmötets beslut:

Årsmötet beslöt att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

- Att hushållsavdraget fortsätter utvecklas så att olika hushåll och familjer bättre beaktas, i synnerhet ensamboende och ensamstående.