Jämställd fördelning av pensionsgrundande inkomst under familjeledighet

25.03.2024 kl. 11:07
Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Medelpensionen för alla pensionärer uppgick år 2022 till 1845 euro. Nästan 70% av finländarna hade en totalpension som var lägre än 2000 euro i månaden. Männens medelpension var 2070 euro medan kvinnornas medelpension var 1658 euro i månaden eller en femtedel lägre än männens.

Pensionsskillnaderna visar på en något ojämställd lönesättning mellan könen, men bevisar också att kvinnors delaktighet i arbetslivet totalt sätt fortfarande är kortare än männens.

Finland reformerade föräldraledigheten den 1 augusti 2022. Grundtanken med förändringen var att göra den mer flexibel, öka jämställdheten och valmöjligheterna för föräldrarna och då särskilt erbjuda pappan (partnern) en större möjlighet att aktivt delta i barnets fostran redan under småbarnstiden. Idag noterar FPA en ökning på 13 – 15 % bland pappor (partner) som väljer att ta ut sin del av föräldraledigheten. Många familjer måste ändå överväga huruvida det är ekonomiskt möjligt att dela jämställt på föräldraledigheten då kvinnans lönenivå i genomsnitt är dryga 400 euro lägre än mannens per månad.

Den pensionsgrundande inkomstens beräkning förbättrades i och med att lagstiftningen om familjeledigheten förnyades 2022. Benämningen av dagpenningen och längden för den tid då familjeledigheten utbetalas korrigerades i samband med förnyelsen av lagen. Idag sker pensionstillväxten under den period då familjepenningarna, graviditetspenningen och den särskilda graviditetspenningen utbetalas. Däremot har ingen förändring skett beträffande pensionstillväxten under oavlönad tid, det vill säga i samband med vårdledighet av barn under tre år eller i samband med partiell vårdledighet (förkortad veckoarbetstid).

Pensionstillväxten påverkas av ledighetens längd och de arbetsinkomster enligt vilka förmånen beräknas. Pensionstillväxten under familjeledigheten skulle vara mera jämställd om familjens gemensamma pensionsgrundande del fördelas jämnt 50/50 mellan bägge föräldrar. Modellen är kostnadsneutral, vilket betyder att den inte medför extra kostnader varken för arbetsgivaren eller samhället i övrigt. Fördelningen skulle även tillämpas efter skilsmässa, i samband med bodelning samt i sådana fall då faderskapet är fastställt med blodprov eller DNA. Den blivande pappan (partnern) skulle alltid ha samma pensionsansvar som mamman har.

Under den tid som föräldrapenningen utbetalas förtjänar föräldern in arbetspension utgående från sina inkomster. Har till exempel mamman däremot inte förvärvsinkomster från tiden före det att graviditeten inletts, till exempel då en ny graviditet följer direkt på en vårdledighet, förtjänar mamman in en pension på 815,78 euro i månaden under den period då föräldradagpenningen utbetalas.

För tiden med vård av barn under tre år utbetalas en pensionsförmån enligt en särskild lag. Den delen utgör ingen grund för den egentliga arbetspensionen men beviljas och betalas ut i samband med arbetspensionen. Även i detta fall utgörs grunden för pensionsförmånen av ett fast belopp på 815,78 euro i månaden (enligt 2023 års nivå) 

Vi vill  

- Att Svenska Kvinnoförbundet och de politiker som representerar SFP i riksdag och regering tryggar kvinnans pensionsutveckling under föräldraledigheten så att kvinnans pensionsnivå vid uppnådd pensionsålder inte procentuellt sjunker mera än mannens pensionsnivå. 

- Att Svenska Kvinnoförbundet och de politiker som representerar SFP i riksdag och regering verkar för att göra pensionstillväxten mera jämställd under föräldraledigheten genom att fördela familjens gemensamma pensionsgrundande del jämnt mellan bägge föräldrar.  

- Att Svenska Kvinnoförbundet och de politiker som representerar SFP i riksdag och regering yrkar på att så fort som möjligt, eller senast i samband med en pensionsreform, åtgärdar ojämställdheten i samband med föräldraledigheten. 

Kerstin Grönqvist, Svenska Kvinnoförbundet i Kyrkslätt, sekreterare 

Susanne Kollin, Svenska Kvinnoförbundet i Hangö, ordförande 

Viviann Westermark, Svenska Kvinnoförbundet i Ingå, vice ordförande 

Förbundsstyrelsens svar:

Medelpensionen för alla pensionärer uppgick år 2022 till 1845 euro. Nästan 70% av finländarna hade en totalpension som var lägre än 2000 euro i månaden. Männens medelpension var 2070 euro medan kvinnornas medelpension var 1658 euro i månaden eller en femtedel lägre än männens.

Finland reformerade föräldraledigheten den 1 augusti 2022. Grundtanken med förändringen var att öka både flexibiliteten, jämställdheten och valmöjligheterna för föräldrarna. Speciellt fokus på att erbjuda pappan (partnern) en större möjlighet att aktivt delta i barnets fostran redan under småbarnstiden. Idag noterar FPA en ökning på två procent bland pappor (partner) som väljer att ta ut sin del av föräldraledigheten. Många familjer måste dock överväga huruvida det är ekonomiskt möjligt att dela jämställt på föräldraledigheten då kvinnans lönenivå i genomsnitt är drygt 400 euro lägre än mannens per månad.

Reformen förbättrade den pensionsgrundande inkomstens beräkning. Idag sker pensionstillväxten under den period då familjepenningarna, graviditetspenningen och den särskilda graviditetspenningen utbetalas. Däremot har ingen förändring skett beträffande pensionstillväxten under oavlönad tid, det vill säga i samband med vårdledighet av barn under tre år eller i samband med partiell vårdledighet (förkortad veckoarbetstid).

Pensionstillväxten under familjeledigheten skulle vara mera jämställd om familjens pensionsgrundande del fördelas jämnt 50/50 mellan bägge vårdnadshavare. Modellen är könsneutral, den medför inte extra kostnader varken för arbetsgivaren eller samhället i övrigt. Fördelningen skulle även tillämpas efter skilsmässa, i samband med bodelning samt i sådana fall då faderskapet är fastställt med blodprov eller DNA. Den blivande pappan (partnern) skulle alltid ha samma pensionsansvar som mamman har. Den här fördelningen kan inte tillämpas till förmån för en förälder som valt att skaffa ett så kallat eget barn.

Under den tid som föräldrapenningen utbetalas förtjänar föräldern in arbetspension utgående från sina inkomster. Men har mamman däremot inte förvärvsinkomster från tiden före det att graviditeten inletts, till exempel då en ny graviditet följer direkt på en vårdledighet, förtjänar mamman in en pension på 815,78 euro i månaden under den period då föräldradagpenningen utbetalas. För tiden med vård av barn under tre år utbetalas en pensionsförmån enligt en särskild lag. Den delen utgör ingen grund för den egentliga arbetspensionen men beviljas och betalas ut i samband med arbetspensionen. Även i detta fall utgörs grunden för pensionsförmånen av ett fast belopp på 815,78 euro i månaden (enligt 2023 års nivå)

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

- Att trygga pensionsutvecklingen under samtliga familjeledigheter för parten med lägre inkomstnivå så att hens pensionsnivå vid uppnådd pensionsålder inte sjunker i förhållande till den andra partens pensionsnivå.

- Att göra pensionstillväxten mera jämställd under samtliga familjeledigheter genom att fördela den pensionsgrundande inkomsten jämnt mellan bägge föräldrar.

- Att så fort som möjligt, eller senast i samband med en pensionsreform, åtgärda ojämställdheten i samband med familjeledigheter.

Årsmötets svar:
Årsmötet beslöt att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

- Att trygga pensionsutvecklingen under samtliga familjeledigheter för parten med lägre inkomstnivå så att hens pensionsnivå vid uppnådd pensionsålder inte sjunker i förhållande till den andra partens pensionsnivå.

- Att göra pensionstillväxten mera jämställd under samtliga familjeledigheter genom att fördela den pensionsgrundande inkomsten jämnt mellan bägge föräldrar.

- Att så fort som möjligt, eller senast i samband med en pensionsreform, åtgärda ojämställdheten i samband med familjeledigheter.

- Att förbundsstyrelsen vidareutvecklar en modell i samband med sitt arbete gällande familjeledighetsmodellen och hur den kunde utvecklas.