Samhället bör stöda delat föräldraskap i familjer med växelvisboende barn

25.03.2024 kl. 11:11
Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Efter en separation är det viktigt att föräldraskapet fortsätter för att trygga barnens bästa. Idag är det många som kommer överens sinsemellan att barnet bor växelvis (minst 40% av tiden) hos båda föräldrarna, när båda förädlarna är kapabla att ta hand om barnet och det ses som barnets bästa. Ett avtalat system är avgörande för att relationerna kan bestå. 

Lagstiftningen bör vara anpassad för de verkliga situationerna som uppstår. I nuläget släpar lagen efter och sätter käppar i hjulet för föräldrar som väljer växelvisboende. Det går inte att anteckna båda förädlarnas hem som barnets officiella hem. Det är inte heller möjligt att dela på barnbidraget eller lyfta bostadsbidrag på två olika adresser. Barn som går i skola har bara rätt till skolskjuts från en adress, även om hen bor veckovis hos båda föräldrarna på olika adresser.

Problem kan även uppstå i barnets rätt till hälsovård. I en tidigare motion krävde vi att båda föräldrarna, på olika adresser har rätt till bostadsbidrag. Då lagen inte stöder delat föräldraskap uppstår onödiga konflikter om praktiska arrangemang och grälen belastar hela familjen. Det är viktigt att de praktiska arrangemangen och kostnaderna inte hindrar par att separera.

I synnerhet kvinnor med lägre inkomst väljer för ofta att stanna i dysfunktionella parrelationer, av ekonomiska skäl. Vi vill värna om ett jämställt föräldraskap både i parrelationer och efter separationer, så att ansvaret och kostnaderna för barnen fördelas jämt mellan föräldrarna då båda är kapabla att ta hand om barnets fostran.

Om båda föräldrarna efter en separation har lika delat huvudsakligt ansvar för barnets vård borde båda ha rätt att lyfta barnbidrag. På samma grund borde barnet ha rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser, inom samma kommun där barnet går i skola. Denna lagändring skulle minska konflikterna som uppstår under en separation.

Alla föräldrar som separerar genomgår en stor omställning och det finns otaliga praktiska arrangemang som måste avtalas. Om vi genom lagstiftning kan minska belastningen, förkorta vårdnadstvisterna och göra situationen tryggare för barnen bör vi göra det utan dröjsmål.

Därför vill Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs att Svenska Folkpartiet/Svenska Kvinnoförbundet ska arbeta för: 

- Att barn som bor växelvis hos båda sina föräldrar efter deras separation har rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser inom samma kommun 

- Att rätten till hälsovård och smidigheten att få vård inte äventyras i familjer med växelvisboende barn 

- Att det skall vara möjligt att dela på barnbidraget när barnen bor växelvis hos båda föräldrarna och de belastas lika mycket ekonomiskt 

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Förbundsstyrelsens svar:

Svenska Kvinnoförbundet anser att motionen är ytterst angelägen och att det är dags att man får en ändring i det tillstånd som den nuvarande situationen gällande familjer med växelvist boende barn befinner sig i. Det har blivit allt vanligare att barn bor växelvist hos båda föräldrarna och att föräldrarna önskar att myndigheterna skall vara tillmötesgående i synnerhet då de ansöker om skolskjuts till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen från två adresser.

Efter en skilsmässa borde båda föräldrarna ha samma rättigheter och skyldigheter i frågan om sina barn. Barnkonventionen slår fast i ett internationellt avtal att barn är individer med egna rättigheter. Uppskattningsvis är det 30 % av barnen med föräldrar som inte bor ihop, som bor växelvist hos föräldrarna. Växelvist boende anses numera enligt forskning vara det mest lyckade arrangemanget för barnen vid skilsmässa. Sedan 2019 finns bestämmelser om växelvist boende i lagen angående vårdnad. Enligt ett avtal kommer föräldrarna överens om vilketdera hemmet som anmälas som barnets officiella bostad.

Många ställningstaganden har under de senaste åren tagits i ärendet och bland annat Jämställdhetsombudsmannen har 15.3.2021 konstaterat att det finns en ojämlikhet mellan föräldrarna vid växelvist boende och att situationen för familjerna borde förbättras.

I praktiken är barnet vid växelvist boende registrerat i befolkningsregistret hos den ena av föräldrarna och bor minst 40% av tiden hos den andra föräldern. Den springande punkten tycks vara att barnet officiellt bara kan ha en registrerad boningsadress som bestämmer bostadsbidrag, skoltransporter och barnbidrag. Vad bekommer hälso- och sjukvårdskostnader kan båda föräldrarna numera ha egna sjukförsäkringskort för barnen om barnet bor växelvis hos föräldrarna inom samma välfärdsområde. Båda föräldrarna ska få var sitt beslut om dagvård.

Det tycks att det inte finns något i lagen som förhindrar en jämnare fördelning mellan föräldrarna om man kommer överens om att dela på barnen så att det officiellt finns ett barn som är registrerat hos vardera föräldern. Hos magistraten finns uppgifter om att barnet är växelboende. Undersökningar visar på att är det smidigast om barnen bor på närliggande adresser.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det kommunens uppgift att anvisa barnet en närskoleplats eller en annan undervisningsplats utgående från boningsadressen. Skolreseförmånen beviljas endast från den adressen och är beroende av skolresans längd, skolvägens yttre förhållanden, barnets ålder eller andra omständigheter. Den s.k. upphandlingslagen måste kommunen också ta hänsyn till. Även förvaltningsdomstolarna anser att avgiftsfri skolskjuts från den ena förälderns hem inte strider mot barnets i grundlagen tryggade rätt.

För elever med funktionshinder kan rimliga anpassningar enligt kraven i diskrimineringslagen användas från fall till fall för att stöda elevens funktionsförmåga och minska på resornas belastning. I praktiken betyder det transport från två adresser.

För staten och kommunen förefaller det som att växelboende barn i praktiken är en ekonomisk fråga, men för deras familjer är det förutom det ekonomiska också praktiskt en social fråga som innefattar barnets välmående. Ansvaret gällande familjen då det gäller växelvist boende är idag i hög grad lagt på föräldrarna. Detta och det ökade antalet barn med olika behov gör att samhället kräver en ny lagstiftning.

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

- Att det ska vara möjligt för ett växelvisboende barn att ha två hemadresser.

- Att barn som bor växelvis hos båda sina föräldrar efter deras separation har rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser inom samma kommun.

- Att det skall vara möjligt att dela på barnbidraget när barnen bor växelvis hos båda föräldrarna.

Årsmötets svar:

Årsmötet beslöt att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

- Att det ska vara möjligt för ett växelvisboende barn att ha två hemadresser.

- Att barn som bor växelvis hos båda sina föräldrar efter deras separation har rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser inom samma kommun.

- Att det skall vara möjligt att dela på barnbidraget när barnen bor växelvis hos båda föräldrarna.