Ett amningsvänligt arbetsliv

25.03.2024 kl. 11:24
Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Österbottens välfärdsområde är först bland Finlands välfärdsområden med att tillåta amning på arbetstid. Hösten 2023 fattade välfärdsområdets personalsektion beslutet att anställda inom Österbottens välfärdsområde får amma eller pumpa bröstmjölk på arbetstid. Förhoppningen är att beslutet ska uppmuntra föräldrar att dela jämställt på sin familjeledighet utan att äventyra amningen. Amningsmöjligheten stöder jämställdheten samt den andra förälderns roll i barnets liv i de familjer där barnet ammas.

Ett amningsvänligt arbetsliv är ett aktuellt tema i Finland i och med den nya familjeledighetsreformen som trädde i kraft för ett drygt år sedan, och det faktum att mammor återvänder till arbetslivet tidigare än förr. Amningspauser är ett sätt att göra det lättare i praktiken för de mammor som väljer att amma sina barn. Amning eller pumpning håller mängden mjölk på en tillräcklig nivå för barnet och förhindrar mjölkstockning och bröstinflammationer som i sin tur orsakar frånvaro från arbetet. Med en amningsvänlig arbetsplats kan den andra föräldern vårda barnet hemma, och amningen kan fortsätta även när den ammande föräldern återvänder till arbetslivet. Möjligheten att amma eller pumpa bröstmjölk under arbetsdagen är ett sätt att stöda förvärvsarbetande föräldrar och underlätta möjligheten att kombinera arbetsliv och familj.

Förutom att amningen för med sig många hälsofördelar för såväl barnet som den ammande föräldern har även arbetsgivaren nytta av en fortsatt amning. Ett konkret exempel är det infektionsskydd som amningen ger - ammade barn blir sjuka mer sällan, och de blir även friska snabbare. Det här minskar frånvaro från arbetet som beror på vården av sjukt barn och det extra arbete och de kostnader som detta medför. Enligt forskning minskar amningsvänlighet förutom frånvaro också behovet av företagshälsovård med upp till en tredjedel.

I Finland har man utgått från att arbetsgivare inte behöver erbjuda amningspauser, eftersom mammorna tidigare har tagit ut största delen av familjeledigheterna. Den nya familjeledighetsreformen strävar efter att föräldrarna delar jämnt på sin familjeledighet, vilket leder till att allt fler ammande mammor återvänder till arbetet. I länder där mammorna återvänder betydligt tidigare till arbetslivet, är det redan vanligt med lagstadgade amningspauser. Till exempel i Norge är det lagstadgat att en förälder med ett barn som är under ett år gammalt får amma på arbetstid.

Finland har ännu inte ratificerat den internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention om skydd för mödrar. Enligt den bör ammande föräldrar ha rätt till en eller flera amningspauser under arbetsdagen. Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar i sitt program för främjandet av amning (Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022) att Finland godkänner konventionen.

Amningspauser kan ordnas på olika sätt beroende på arbetsplatsen och arbetets karaktär. Ett lugnt utrymme där man kan amma eller pumpa bröstmjölk och spara den i ett kylskåp under dagen är viktigt för att amningspauserna ska fungera smidigt. Under arbetsdagen kan den förälder som är hemma med barnet hämta barnet till mammans arbetsplats för att amma, till exempel i samband med lunchpausen.

Kostnaderna för amningsvänlighet är inte stora. Förändringar för att i praktiken stöda amning på arbetsplatsen innebär ofta att erbjuda ett lugnt utrymme för att pumpa mjölk eller amma. Om arbetet inte utförs på en fast arbetsplats möjliggör flexibla arbetstider, distansarbete eller en individuell planering av pauser, amning eller pumpning.

Amningsvänlighet är en attraktionskraft i framtidens arbetsliv. Enligt forskning skapar amningsvänlighet, som innefattar ett trevligt utrymme för amning eller att pumpa bröstmjölk, en positiv bild av arbetsgivaren och främjar de anställdas trivsel. En arbetskultur som stöder fortsatt amning är också kopplat till de anställdas vilja att stanna kvar  på arbetsplatsen.

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen samt välfärdsområdena arbetar för:

- Att Finland godkänner internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention om skydd för mödrar: konvention nr 183 om skydd vid havandeskap och barnsbörd.

- Att alla välfärdsområden och övriga offentliga arbetsgivare tar beslut om att vara en amningsvänlig arbetsplats.

- Att även privata arbetsgivare offentligt ger sina anställda en möjlighet att amma eller pumpa bröstmjölk under arbetsdagen.

Årsmötets beslut:

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen samt välfärdsområdena arbetar för:

- Att Finland godkänner internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention om skydd för mödrar: konvention nr 183 om skydd vid havandeskap och barnsbörd.

- Att alla välfärdsområden och övriga offentliga arbetsgivare tar beslut om att vara en amningsvänlig arbetsplats.

- Att även privata arbetsgivare offentligt ger sina anställda en möjlighet att amma eller pumpa bröstmjölk under arbetsdagen.