Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta. 

14.04.2023 kl. 13:50
Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Att lämna en våldsam relation är bland det farligaste en utsatt kvinna kan göra, och även om relationen har tagit slut betyder det inte att våldet gör det. Det finns många kvinnor i Finland som lever gömda med skyddad identitet på hemlig ort för att undfly en mans våld. Det är inte värdigt i ett samhälle där alla har rätt att leva ett fritt liv. Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta. Det kallar vi gubbflytten. 

Att leva med skyddad identitet innebär att lämna ett tidigare liv bakom sig och att vara hänvisad till ett liv med begränsningar, inte sällan på flykt från sin förövare som söker efter en. Förövaren får ofta fortsätta leva sitt fria liv, ibland efter ett avtjänat straff, men det finns exempel där kvinnor fått skyddad identitet och den utpekade förövaren tilldelats kontaktförbud, utan att förövaren är dömd för brott. Gömda kvinnor upplever inte bara en begränsad tillvaro och stress i vardagen, utan tvingas även kämpa med de juridiska och praktiska svårigheter som det innebär att byta personuppgifter och dessutom leva med en skyddad identitet. 

För att minimera risken att brott begås igen och därmed skydda den eller dem som riskerar att utsättas, har emellertid samhällets åtgärder och stöd stor betydelse.

Trots att utgångspunkten ska vara att flytta på förövaren, kommer det tyvärr att finnas fall då det absolut säkraste är att den utsatta flyttar och byter identitet. I ett sådant fall har samhället misslyckats eftersom kvinnors trygghet styrs av grova inskränkningar i friheten. Det är aldrig den utsatta kvinnans fel, utan det är alltid främst förövaren som är ansvarig. I andra hand är det samhället som inte har fullgjort sitt uppdrag som beskyddare av individens fri- och rättigheter. Detta är också ett exempel på hur samhället inte värnar individens rättstrygghet – de rättsliga påföljder som förövaren eventuellt har dömts till är små i proportion till vad det innebär för den utsatta att riva upp sitt liv och leva med skyddad identitet. Den utsattheten tar inte slut efter att förövaren har avtjänat sitt fängelsestraff. Att leva gömd är en enorm psykisk och fysisk påfrestning för kvinnan, men det har även ekonomiska konsekvenser. 

Vi vill även att staten ska kunna utfärda en garanti för personer med skyddade personuppgifter, eftersom det finns exempel på att kvinnor med skyddade personuppgifter mött stora svårigheter att få banklån och därigenom begränsas ytterligare i sitt liv.  

Bara det faktum att kvinnor tvingas leva gömda är ett tillräckligt svek från samhället. Under dessa omständigheter får ingenting annat gå fel från myndigheternas sida. Så är dock tyvärr inte fallet – det händer att myndigheter oavsiktligt röjer skyddade personuppgifter och det är oacceptabelt. För att säkra kvinnors skydd vill Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs att en bred översyn över hur myndigheter och andra offentliga instanser behandlar skyddade personuppgifter genomförs med syfte att försäkra sig om att sådana uppgifter ska behandlas med högsta sekretess. 

Vi måste stå på de utsatta kvinnornas sida – nu kräver vi en gubbflytt! Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta. Glöm inte utsatta kvinnor! 

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar därför på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för 

- Att förövarens frihet begränsas istället för kvinnans. Det är förövaren som bör flytta från det gemensamma hemmet, inte kvinnan. 

- Att förövaren ska ställas till svars för sina brott, upphöra med sitt beteende och hålla sig på behörigt avstånd för att säkra den våldsutsattas trygghet.

- Att ett mer effektivt och omfattande kontaktförbud. Elektronisk övervakning ska vara obligatoriskt och det ska vara möjligt att döma en person till vistelseförbud i ett geografiskt område, till exempel en kommun.

- Att staten ska kunna utfärda en garanti för personer med skyddade personuppgifter.

 

Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordförande

Fredrika Biström, sekreterare

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett mycket angeläget ärende. Våld mot kvinnor är ett av Finlands största människorättsproblem. Det är ett misslyckande av samhället. Alla har rätt att leva ett liv i trygghet och utan våld. Det behövs krafttag för att förebygga och motverka våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den som är utsatt för våld eller hot om våld ska få hjälp och det är inte den utsatta som ska behöva ändra sitt liv utan det är förövaren. Personer med skyddad identitet ska få möjlighet till att leva ett så normalt liv som möjligt utan rädsla. Besöksförbud är en av de åtgärder som berörs i motionen. I Finland stadgas det om besöksförbud i lagen om besöksförbud (4.12.1998/898). I enlighet med lagen kan besöksförbud meddelas för avvärjande av brott mot liv, hälsa, frihet eller frid eller hot om sådant brott eller för avvärjande av annat allvarligt trakasseri. Det finns normalt besöksförbud och utvidgat besöksförbud. Ett normalt besöksförbud innebär att på det sätt som närmare bestäms i avgörandet i ärendet får den som meddelats besöksförbud inte träffa den person som förbudet avses skydda eller på annat sätt kontakta personen eller försöka göra det. Om det normala besöksförbudet inte är tillräckligt kan ett besöksförbud utvidgas till att också gälla vistelse i närheten av den stadigvarande bostaden, fritidsbostaden, arbetsplatsen eller ett med dessa jämförbart särskilt angivet ställe där den person vistas som förbudet avses skydda, vilket kallas utvidgat besöksförbud. I lagen stadgas även om besöksförbud avseende gemensam bostad. Om den som känner sig hotad och den mot vilken förbudet avses gälla stadigvarande bor i en gemensam bostad, kan besöksförbud meddelas för avvärjande av brott mot liv, hälsa eller frihet eller hot om sådant brott, men inte för avvärjande av andra trakasserier. Också besöksförbud avseende gemensam bostad kan meddelas antingen som ett normalt eller ett utvidgat förbud. Förbudets innehåll är detsamma som i andra besöksförbud men med ett tillägg om att personen ska avlägsna sig från den gemensamma bostaden och att personen inte får återvända till den. Besöksförbud avseende gemensam bostad kan dock meddelas för högst tre månader. Det kan förnyas men dock för högst tre månader. Antalet besöksförbud som meddelats av tingsrätten och tillfälliga besöksförbud som meddelats av polisen har minskat under de senaste åren. De tillfälliga besöksförbud som polisen meddelat har påverkats av att polisens personresurser har minskat. År 2015 meddelades sammanlagt 1469 besöksförbud av tingsrätten och 295 stycken tillfälliga besöksförbud av polisen. Motsvarande siffror år 2021 var 900 av tingsrätten och 274 stycken av polisen,(färre år 2019 av polisen, då 195 stycken och färre poliser på jobb samtandra anvisningar).

Nyss nämnda proposition har regeringen avgivit under hösten. Propositionens målsättning är att förbättra effektiviteten av besöksförbud, minska överträdelserna mot besöksförbud samt i synnerhet öka säkerheten för offer för våld i nära relationer. Riksdagen har antagit lagarna men än är de inte stadfästa. Till ändringarna som ska träda i kraft hör att ett elektroniskt övervakat besöksförbud tas i bruk för att skydda en person i livsfara eller hälsofara. Sedan då lagen är i kraft ska ärenden som gäller brott mot besöksförbud behandlas skyndsamt, det om inte brottet utifrån en helhetsbedömning ska anses vara ringa. Ändringarna som görs viktiga steg i rätt riktning. Motionen behandlar även skyddade personuppgifter. I allvarliga hotsituationer kan offret ansöka om hemlighållande av kontaktuppgifter, spärrmarkering, besöksförbud eller om ändring av namnet eller personbeteckningen. Det är av yttersta vikt att uppgifter som ska vara skyddade verkligen är det.

 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

- Att det är våldsutövarens frihet som begränsas

- Att det är våldsutövaren som ska avlägsnas från det gemensamma hemmet och erbjudas möjlighet till rehabilitering

- Att offer för våld i närrelation får tillräcklig hjälp, inklusive ekonomisk, för att lämna våldsam partner

- Att polisen och rättsvården tilldelas tillräckliga medel så att rättvisa kan skipas och förövaren ställas till svars för sina brott

- Att den elektroniska övervakningen av utvidgat besöksförbud följs upp

- Att det genomförs en bred översyn över hur myndigheter och andra offentliga instanser behandlar skyddade personuppgifter, det med syfte att försäkra sig om att sådana uppgifter alltid behandlas med högsta sekretess.