Carola Sundqvist och Ida Schauman: Idag är det kvinnornas lönedag

31.10.2014 kl. 13:34
Insändare i Åbo Underrättelser på Kvinnornas lönedag

Idag är det Kvinnornas lönedag. Den 31.10 står för den dagen då kvinnornas årslön i princip är betald. Genom att uppmärksamma ojämställda löner och orsakerna bakom dem vill vi skapa förändring. Kvinnans euro är idag 83 cent vilket i medeltal innebär en löneskillnad på 7600 euro i året.

Utvecklingen mot mer jämställda löner går för tillfället mycket långsamt. Regeringen har satt som mål för sitt likalönsprogram att sänka löneskillnaden mellan kvinnor och män till högst 15 procent år 2015. Idag är skillnaden 17 procent och det säger sig självt att målet inte kommer att nås. Orsakerna till löneskillnaderna är flera, till exempel värderas mäns arbete högre än kvinnors. Det som tar lång tid är att förändra attityder och värderingar.

Arbetsmarknaden i Finland är mycket könssegregerad. Endast en femtedel av arbetstagarna jobbar inom branscher med en jämn könsfördelning. Lönerna skiljer sig mycket mellan kvinno- och mansdominerade branscher även där utbildningen är lika lång.

Enligt jämställdhetslagen har alla rätt till lika lön för lika eller likvärdigt arbete. Detta uppfylls inte idag.  Det behövs bland annat en större lönetransparens på arbetsplatserna, liksom också tydliga kriterier för hur lönerna uträknas.

En mer jämställd fördelning av föräldraledigheterna och vårdledigheterna skulle också bidra till mer jämställda löner. Eftersom lönerna delvis bygger på arbetserfarenhet skulle det vara viktigt att båda föräldrarna får möjlighet att skaffa sig lika mycket arbetserfarenhet. En föräldraledighet enligt modellen 6+6+6, där föräldrarna tar ut en sex månaders period var och den tredje sex månaders perioden kunde delas enligt föräldrarnas eget önskemål, skulle vara ett utmärkt ställningstagande i jämställdhetsfrågan och skulle leda till mer jämställdhet både inom familjerna och på arbetsmarknaden. Märk väl att ingen skulle tvingas till föräldraledighet, men modellen ger båda föräldrarna möjlighet till lika mycket tid med sina barn.

Jämställda löner är också av största vikt för den kommande pensionen. Liten lön ger liten pension. Därför är det viktigt att vi diskuterar jämställda löner nu!

Carola Sundqvist, Svenska Kvinnoförbundet, ordförande

Ida Schauman, Svensk Ungdom, ordförande

Petra Qvist-Hämäläinen