Framsteg för jämställdhet i regeringsprogrammet

19.06.2011 kl. 15:44
Pressmeddelande 19.6.2011

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Pressmeddelande 19.6.2011

Framsteg för jämställdhet i regeringsprogrammet

I sitt anförande i den allmänpolitiska debatten under partidagen i Esbo i helgen lyfte förbundsordförande Carola Sundqvist upp de positiva skrivningarna i det färska regeringsprogrammet gällande jämställdhetsfrågor. Hon poängterade bl.a. utvecklingen av familjeledigheter och verkställandet av handlingsprogrammet för att minska våld mot kvinnor. Förnyandet av faderskapslagen är också ett steg närmare ett mer jämställt faderskap, sade Sundqvist.

Nedan talet i sin helhet:

Jämställt är lönsamt var Svenska Kvinnoförbundets slogan under riksdagsvalet. Eftersom vi ännu inte har nått full jämställdhet fortsätter arbetet och det är ett arbete som framförallt Kvinnoförbundet satsar på.  Men det behövs både män och kvinnor i jämställdhetsarbetet och därför skapade vi inom förbundet ifjol en plattform för män för att få männen mera aktivt med i jämställdhetsarbetet.

För hundra år sedan kämpade kvinnorna för lika lön för lika arbete. Löneskillnader har vi fortfarande, men en förändring i kraven har skett i och med att vi i dag kräver lika lön för likartat arbete. Kvinnodominerade låglönebranscher har utvecklats till låglönebranscher just för att de är kvinnodominerade.
I regeringsprogrammet finns en fortsättning av likalönsprogrammet med och målet att skillnaden mellan mäns och kvinnors löner år 2015 skall vara högst 15 %. Vi önskar också att man skall effektivera implementeringen av programmet. Man borde i jämställdhetslagen också ha mer detaljerade instruktioner om hur man klassificerar likvärdigt arbete vid lönekartläggningar. Dessutom borde man kunna göra lönejämförelser även mellan arbeten för vilka olika kollektivavtal gäller.

Vi tror och hoppas att det under den inkommande perioden också skall rymmas med satsningar på jämställdheten inom skolan. I programmet finns allmänna skrivelser om jämställdhet i utbildningen, men idealet skulle vara att medvetandegöra dessa frågor redan från dagisåldern och sen låta det genomsyra hela skolgången. När man blir uppmärksammad på hur jämställdheten fungerar eller inte fungerar redan i dagisåldern är det lättare att få det att fungera högre upp i åldrarna.

Intressant är också att andelen män/pojkar som upplever nackdelar av sin könstillhörighet är större i samband med studierna än i arbetslivet, medan det för kvinnornas/flickornas del snarare är tvärtom.
Bland annat på grund av detta är det bra att man kommer att initiera ett forskningsprojekt om hur könsfördomar och -förväntningar påverkar våra val av utbildning och därmed jobb och karriär.

En förnyelse av föräldraledigheten skulle ge mera jämställda familjer. Viktigast är att förlänga pappans del av ledigheten, eftersom man vet att den delen av ledigheten som specifikt är vikt för papporna i högre grad tas ut av papporna än då det är fråga om föräldraledighet.
Vi vill inte heller att det enbart är mammornas arbetsgivare som betalar för ledigheten.

Vi har fört fram en modell som består av tre sexmånaders delar, där sex månader skulle gå till mamman, sex månader till pappan och den tredje sexmånadersperioden kunde mamman och pappan fritt fördela sinsemellan. Genom att förlänga pappaledigheten blir arbetsmarknaden mer jämställd och även de könsrelaterade löneskillnaderna torde bli mindre.

Kvinnorna har också lättare att nå högre löner om deras tid i arbetslivet förlängs.
En förlängd pappaledighet skulle också ge viktiga signaler att samhället ser både mammor och pappor som föräldrar och det skulle tvinga arbetsgivarna att anpassa arbetslivet så att både mammor och pappor kan kombinera barn och jobb.

Programmet för att minska våldet mot kvinnor skall enligt regeringsprogrammet sättas i gång. Skyddshemsplatserna skall ökas och den regionala fördelningen kontrolleras. Samtidigt skall man också satsa på det förebyggande arbetet inom barnskyddet med bl.a. tidiga stödformer, vilket hoppeligen leder till mer av resurser till barnskyddet.

Kvinnoförbundet har i en motion till partidagen tagit upp det ökade behovet av kvinnliga fredsbevarare och regeringsprogrammet poängterar även vikten av att kvinnor skall delta i krishantering och fredsbevarandearbete.

Ur jämställdhets synvinkel är det positivt att faderskapslagen skall modernas. Faderskapslagen skall förnyas genom att man ändrar på regelverket kring hur faderskap skall godkännas för barn som fötts utom äktenskapet. För papporna leder detta hoppeligen till en större jämställdhet som förälder.


För mera information:
Carola Sundqvist 044-281 4854

Petra Qvist-Hämäläinen