tal

Gör kommunalvalet till ett jämställdhetsval!

12.09.2008 kl. 00:00
Förbundsordförande Sara Eklunds tal vid sfp:s partistyrelsemöte den 12.9.2008 i Helsingfors.

Politik är det möjligas konst, men det är när vi adderar värderingar och förverkligandet av dessa till politiken som djup skapas i samhällsansvaret. Inom Svenska Kvinnoförbundet och sfp är vid vana vid att arbeta med värderingar, både som mål och medel – mångfald, mångkultur, frihet, tvåspråkighet, människonärhet är bara några exempel. Värdet jämställdhet, d.v.s. att lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män förverkligas och snäva könsroller slopas, är en målsättning som sedan begynnelsen står på kvinnoförbundets och sedan god en tid tillbaka också på sfp:s agenda. Förverkligandet av målet och perspektivet jämställdhet kräver vilja, kunskap och samarbete, såväl på nationell som på lokal nivå.

Kommunen är den instans som står människan närmast. Här skall vi upprätthålla, tillgodose och utveckla många saker:

- fostran och utbildning där alla barn blir sedda och får utvecklas som individer och inte som könsstereotyper. Jämställdhetsplaner med uppföljning bör finnas både inom dagvård och skola för att garantera detta.
- ett rättvist arbetsklimat där lika lön betalas för lika ansvar, visstidsanställningar inte missbrukas och kvinnor och män finns i samma utsträckning på alla positioner. För att lyckas kräver planering och ansvarsvilja.
- en fysisk planering som tar miljö-, trygghets- och tillgänglighetsaspekten i beaktande. Invånare skall kunna röra sig fritt dag som natt på gator, torg och i byggnader.
- rikliga alternativ i barnomsorgen för att underlätta familjernas pusslande. Bara heldagsdagvård räcker inte utan också ett utbud av halvdag, familjedagvård, parklek och klubbar ger smidighet i systemet. Valfriheten är en stomme i den subjektiva rätten till dagvård.
- nolltolerans i fråga om närståendevåld, mobbning och sexuella trakasserier. Identifierande nätverk, samtalsjourer, skyddshem och handlingsplaner är viktiga för att stöda men också förebygga.
- kultur, fritids- och motionsmöjligheter för allas behov. Exempelvis simhallar skall tilltala hemmapappor, nyfinländska kvinnor med döttrar, studerande, pensionärer, funktionshindrade och alla där emellan genom att fundera över sin service, sina utrymmen och sin marknadsföring. 
- hälsovård där kunskap om kvinnors och mäns hälsa garanterar säker diagnostisering och likvärdig omsorg.

Det är de finländska kommunernas och städernas skyldighet att förverkliga jämställdhetsperspektiv och könskonsekvensbedömning. Alla dessa kommunala kärnverksamheter samt många, många fler har en jämställdhetsdimension.

Kommunerna bär huvudansvaret för välfärdstjänsterna och står i en nyckelposition för att underlätta samordningen av arbete och familj, erbjuda jämställd och jämlik utbildning och service, skapa en trygg, icke-våldsam och tillgänglig boende- och livsmiljö. Kommunernas uppgift är också att ta i beaktande kommunstrukturförändringarnas inverkan på kvinnor, män och barn samt att stöda en jämställd representation och ett icke-diskriminerande arbetsklimat, såväl för anställda som för beslutsfattare. Jämställd representation och jämställda möjligheter till deltagande i det kommunala beslutsfattandet förstärker också förverkligandet av demokratin.

De kommunalt förtroendevalda är i en nyckelposition för att föra in såväl vilja till som kunskap om jämställdhet till kommuner. För att ge redskap till denna process kommer Svenska Kvinnoförbundet samt sfp att ge ut en jämställdhetshandbok för kommunen. ”Jämställdhet - en nyckelfråga
för kommunen - Handbok för beslutsfattare, anställda, invånare och samhällsaktörer” är en praktisk skrift med begrepp, metoder, nätverk, exempel och sektorinformation för att underlätta värdeimplementering i politiken. Handboken är den första i sitt slag i Finland och kommer att lanseras 22.9. Den delas ut gratis och kommer också att finnas på nätet för största möjliga tillgänglighet. Svenska Kvinnoförbundet bistår med kandidatutbildningar kring handboken och kommer också att utbilda förtroendevalda efter valet i konststycket att addera ett jämställdhetsperspektiv till politiken.

Delegationen för jämställdhetsärenden TANE har deklarerat att vi står inför ett jämställdhetsval. Det håller vi inom Svenska Kvinnoförbundet med om till 100 %.

I våra valkrav konstateras det bl.a. att:

Jämställdhet och jämlikhet är demokratiska utgångspunkter som skall gälla i allt från dagis till fullmäktige. Helt sjukt bra skulle det vara att säkra möjligheten till mera prat, kultur och motion – för allas hälsas skull – samt att erbjuda alla kvinnor avgiftsfri mammografi från 30 år och papa-screening från 25 år. Familjen är en nyckelfråga – kommunalpolitiken bör göras tillgänglig för unga och unga föräldrar. Familjer av alla slag måste stödas genom heltäckande familjeservice och elevvård, integration och valfrihet är värda att prioriteras. Alla bidrar vi till välfärden, d.v.s. både pappa och mamma betalar. Det är kommunens skyldighet att erbjuda ett gott arbetsklimat och skäliga löner åt alla men speciellt till dem som har stort ansvar och dålig ersättning idag – en uppvärdering av barnträdgårdslärarnas, bibliotekariernas, skolassistenternas arbete är på sin plats! Fastanställande av vikarier och flera avbytare är också viktiga linjedragningar.

Kommunen vinner i image, trivsel, kvalitet och tillgänglighet på att göra jämställdhet till ett tydligt mål och medel i sin verksamhet. Utöver nyttan handlar ju jämställdhetsintegrering i första hand om att säkra alla individers lagliga rätt att vara likvärdiga samhällsmedborgare. Jämställdhet är helt enkelt rättvist – och alla vill vi ju vara rättvisa!

Petra Qvist-Hämäläinen