Bild på Pia Sundell

Pia Sundell: Barnens framtid är i våra händer

20.11.2020 kl. 08:00
Participation, provision, protection. Då man talar om FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den ofta kallas, nämns ofta tre P:n. Det är tre punkter som sammanfattar konventionens grundtankar som alla barn och vuxna borde känna till, skriver Pia Sundell på bloggen idag.

De mänskliga rättigheterna gäller alla oavsett ålder. FN:s konvention om barnets rättigheter kom till för att trygga barnets särskilda behov och intressen. Då man talar om Barnkonventionen nämns ofta om tre P:n. Participation (alla barn har rätt till delaktighet), provision (alla barn har rätt till en tillräcklig levnadsstandard) och protection (alla barn har rätt till ett speciellt/särskilt skydd).

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal, som också Finland bundit sig till att följa. Tyvärr känner både vuxna och barn rätt dåligt till barnets rättigheter. Det är vår vuxnas skyldighet att lära ut dessa rättigheter åt våra barn.

Participation

Barn ska få vara delaktiga i vårt samhälle och deras bästa bör beaktas vid alla beslut som berör barn.

30 000 barn i Finland berörs årligen av föräldrarnas separation. Föräldrarnas krafter ställs på prov när de går igenom en separation. I villervallan av den egna sorgen, oron, ilskan och kanske bitterheten kan det vara svårt att se barnens behov och kunna vara till hjälp och stöd för dem. Barnets bästa bör dock beaktas vid alla beslut som berör barn – också vid en skilsmässa.

Föräldrarnas separation är en av de vanligaste stressfaktorerna i ett barns liv. Utdragna gräl och vårdnadstvister kan ha långtgående följder för barnets psykiska välmående och spåren kan följa med långt ut i vuxenlivet (Helinä Häkkinen-Nyholm, Duodecim 2010;126:499-505).

Det finns inte enbart en modell för en välskött separation. I skilsmässosituationer ska barnet höras och familjen stödjas för att hitta en lösning som lämpar sig för dem.  Med tanke på barnets bästa är det oerhört viktigt att skilsmässofamiljer stöttas på bästa tänkbara sätt.

Provision

Barn har rätt till tillräckliga samhälleliga resurser.

Barn och barnfamiljer har varit mål(tavla) för många nedskärningar under det senaste årtiondet. Faktum är att nativiteten i vårt land sjunker. Finska kvinnor föder i genomsnitt 1,65 barn, då siffran år 2012 var 1,8. I ljuset av dessa siffror blir det tydligt att barn och barnfamiljer borde stöttas till större grad för att unga vuxna ska se Finland som ett barnvänligt samhälle.

Det har redan länge stått klart att Finlands befolkningsutveckling är på väg mot ett grånande samhälle. Den sjunkande nativiteten gör att vi i framtiden riskerar att få så kallade gerontokratier, politiska system där besluten gynnar den äldre befolkningen, och majoriteten av dem som röstar också tillhör samma grupp.

Barnfamiljernas vardag blir allt mindre avlägsen hos den åldrande majoriteten beslutsfattare. I stället för att skära ner bör man så hopp i de kommande generationerna. Man ska stötta barnfamiljer och göra Finland till en plats där det är välkommet att vara barn i och föda barn.

Protection

Barn har rätt till ett speciellt/särskilt skydd.

De nordiska länderna har misslyckats med att garantera barnets rättigheter i asylprocesserna, och Finland är inget undantag. Det visar en färsk utredning som FN:s barnorganisation Unicef låtit göra.

Fastän många barn har det bra här i Finland, har alla som följt med Finlands strikta flykting- och asylpolitik hört hur illa den rimmar med stadgandena i Barnkonventionen. Att Finland försummar barnets rättigheter i asylprocesserna bekräftar också Unicef. Barnets bästa beaktas ofta slumpmässigt eller inte alls i asylbesluten.

Barnkonventionen ska gälla alla barn, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. Då det gäller asylsökande barn ses de först och främst som asylsökande, även om principen enligt Barnkonventionen borde vara den omvända: barn är alltid först och främst barn.

Barnkonsekvensanalys innan beslutet tas

Barnkonsekvensanalys är ett redskap för att göra en förhandsbedömning hur beslutsfattande påverkar barn och unga samt deras familjer.

De nedskärningar som gjorts har genomförts utan gedigen barnkonsekvensanalys. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Kontraktet är lagligt bindande, det är inte en fråga om åsikt eller opinion. Det är fråga om att skydda det enskilda barnets rättigheter och konventionen är förpliktande för staten Finland, kommunerna, barnens föräldrar och övriga vuxna. Politiska beslut som inte beaktar barnets bästa får helt enkelt inte tas. Som barn räknas alla som ännu inte fyllt 18 år.

I dag firar vi Barnkonventionens dag. Den här dagen påminner oss vuxna om att barnens framtid är i våra händer. Det är vår skyldighet att ge över en värld där våra barn kan växa, utvecklas och ha det bra.

Jag önskar att barnets bästa skulle beaktas i alla beslut som vi vuxna gör. Barnen kommer att plocka skörden av våra beslut. Det gäller alla beslut vi vuxna tar, alla dagar.  

Pia Sundell
Vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet
Verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen

Pia Sundell