Vägen till ett jämställt försvar - Låt möjligheterna tala

23.03.2023 kl. 13:16
Henrika Backlund, Heidi Himmanen och Emilie Jäntti ser möjligheterna i ett jämställt försvar och en militärtjänstgöring som inte begränsas på basen av könet.

Heidi valde frivillig militärtjänstgöring som en av de första kvinnorna på 1990-talet och hade som 20-årig reservofficer en praktisk ledarskapsutbildning som varit till nytta långt in i arbetslivet. Emilie gjorde frivillig tjänstgöring för bara några år sedan och upplevde att hon fick bli en del av en viktig helhet och upplevde samhörighet på Nylands brigad, trots att hon var en av få kvinnor där. Henrika hittade sitt yrke i Försvarsmakten, fick en intressant utbildning och ledarskapserfarenhet som man inte kan få någon annanstans. 

Tillsammans motiverar vi en könsneutral militärtjänstgöring med följande argument:

  • för jämställdhet, för individen och för Försvarsmakten.
  • för möjligheten för bägge könen att ta del av en högklassig ledarskapsutbildning som man har nytta av senare i livet 
  • för att vårt försvar behöver allas insats vid en krissituation och för att alla skall få en förståelse för vad beredskap är 
Vi ser att det finns hinder idag för att kunna verkställa en könsneutral värnplikt. Dessa går att riva, bara viljan finns. En militärtjänstgöring skulle sätta en helt annan press på Försvarsmakten att arbeta för jämställdhet. Emilie upplevde att utrustningen inte var anpassad för hennes kvinnokropp. Heidi tar upp att det var krångligt att söka till frivillig militärtjänstgöring. Henrika upplevde en ohälsosam verksamhetskultur under sin yrkeskarriär med sämre attityder mot kvinnor.


Vi förespråkar följande åtgärder för att möjliggöra en könsneutral tjänstgöring:

  • En anpassad utrustning som passar kvinnor som män
  • Bra information om militärtjänstgöring för kvinnor och gemensamma uppbåd för alla
  • Riv de negativa attityderna mot kvinnor som vill utföra militärtjänstgöring

Årskullarna av tjänstgöringsdugliga män minskar för varje år och Försvarsmakten borde inse möjligheten till en bredare reserv med att mera aktivt ta in bägge könen till tjänstgöring. Vårt militära försvar baserar sig till en hög grad på en välutbildad och motiverad reserviststyrka. Då är det motiverat med en könsneutral medborgarplikt, där de som gör militärtjänst väljs på basen av förmåga och motivation i stället för kön. Det finns enligt oss mycket att jobba på för att försvaret som institution kan uppnå jämställdhet.

För att uppnå konkret jämställdhet inom Försvarsmakten bör följande ske:

  • Jämställdhetsutbildning för personal och kadetter för att råda bot på de djupt rotade förväntningarna på kön och militärt ledarskap.
  • Mera konkreta åtgärder bör tas för att motverka diskriminering, osakligt beteende och trakasserier. Detta görs genom utbildning, fördelning av ansvar till namngivna anställda och genom övervakning att dessa efterföljs.

Vi vill att kvinnor skall se militärtjänsten som en möjlighet att utvecklas som individer, kunna bidra till landets upprätthållande av ett trovärdigt försvar och känna sig som fullvärdiga medborgare. Vi vill att vårt försvar utvecklas så att man uppriktigt ser möjligheten och betydelsen av varje medborgares insats och skrotar föråldrade förväntningar på kön. 

Henrika Backlund
Heidi Himmanen
Emilie Jäntti

 

Emilie Jäntti, Henrika Backlund, Heidi Himmanen