Alla barn bör ha möjlighet att vaccineras

27.03.2018 kl. 11:09
Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Alla barn bör ha möjlighet att vaccineras

Efter mat och vatten är vaccinationer den viktigaste faktorn som påverkar hälsan på global nivå.  Finland har ett brett och ekonomiskt hållbart vaccinationsprogram. Det nationella vaccinationsprogrammet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Enligt 44 § i lagen ska kommunen ordna vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Bestämmelser om innehållet i det nationella vaccinationsprogrammet finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017). Enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) är vaccinering som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfri för klienten och kommunen får vaccinerna utan avgift på statens bekostnad med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Syftet med det nationella vaccinationsprogrammet är att ge finländarna ett så gott skydd som möjligt mot sådana sjukdomar som kan förebyggas med vaccinering. Målet vid upprättande av vaccinationsscheman är att uppnå en tillräckligt god skyddseffekt vid rätt tidpunkt med så få vaccindoser och biverkningar som möjligt.

Vaccinationer skyddar såväl den vaccinerade själv som personens närstående. Den som inte insjuknar, sprider inte heller sjukdomen vidare. På så sätt kan till exempel personer som är mer mottagliga för smitta på grund av en underliggande sjukdom eller personer som på grund av sin ålder eller av annan orsak inte vaccinerats, få ett indirekt skydd av andras vaccinationer. Det kallas flockimmunitet eller flockskydd. För att åstadkomma flockskydd mot t.ex. mässling krävs att minst 95% av befolkningen är vaccinerade.

Vaccinationstäckningen i Finland är generellt god. Tack vare det nationella vaccinationsprogrammet har många smittsamma sjukdomar och anknytande följdsjukdomar, skador och dödsfall utrotats helt eller nästan helt i Finland. Ju mer smittsam en sjukdom är, desto högre ska vaccinationstäckningen vara för att en sjukdom som kan förhindras genom vaccinationer ska hållas borta från landet. Om vaccinationstäckningen sjunker, kan sjukdomarna återkomma.

Det finns stora regionala skillnader i vaccinationstäckningen. Det finns skolor, daghem och arbetsplatser, där vaccinationstäckningen redan är så låg, att den inte ger skydd mot epidemier. Det blir allt vanligare, att hälsovårdspersonalen stöter på familjer som ställer sig kritiska mot vaccinationer eller vägrar helt att vaccinera sina barn eller sig själva. Vi har redan sett ett ökat antal fall av bl.a. mässling och kikhosta. Sparåtgärderna i många kommuner har också lett till att rådgivningarna har allt mindre tid med familjerna.

Alla barn ska ha rätt att få de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet, ifall de inte har en underliggande sjukdom som hindrar det. Om allt fler familjer väljer att inte vaccinera sina barn ökar risken för dem som av en eller annan orsak inte kan ta vaccinet.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för​:

 • att höja vaccinationstäckningen i de regioner, där den sjunkit.
   
 • att utbilda personalen vid rådgivningar, daghem och skolor så, att allt flera familjer väljer att vaccinera sina barn.
   
 • att kommunerna ger hälsovårdspersonalen på rådgivningarna tillräckliga resurser att tillgodose blivande barnfamiljer helst innan barnet föds med saklig information om vaccinationsprogrammet, vetenskapligt bevisade effekter och biverkningar, samt upplyser om följderna av försummade vaccinationer för den enskilda individen och för samhället i stort.
   
 • att initiera undersökningar om orsakerna till vaccinationsmotstånd.
   
 • att kommunerna utarbetar en plan för utbildning av och stöd till social- och hälsovårdspersonalen att möta vaccinationsmotståndet på ett konstruktivt sätt. 
   
 • att hälsovårdaren eller rådgivningen gör barnskyddsanmälan i fall där barnets föräldrar vägrar låta vaccinera barnet eller om barnets hälsa eller utveckling påverkas negativt om barnet inte fått vaccin enligt vaccinationsprogrammet p.g.a. föräldrarnas vaccinationsmotstånd. Anmälan garanterar att vaccinationsmotståndet och dess orsaker utreds och bemöts av specialutbildad socialvårdspersonal som har barnets rättigheter för ögonen.
   
 • att asylsökande och s.k. papperslösa har rätt att få alla vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet.

Förbundsstyrelsen har sänt propositionen till SFP:s partidag 2018.