Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld

27.03.2018 kl. 12:22
Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck sker för att försvara hedern inom familjen, i släkten eller i en annan gemenskap. Våldet som kan vara både fysiskt och/eller psykiskt är starkt könsbundet. Kvinnor drabbas betydligt oftare än män. Hedersrelaterat våld brukar vanligen handla om att familjen, släkten eller gemenskapen upplever att deras heder kränkts eller är rädda för att den kan komma att kränkas. Familjen försöker då återställa eller upprätthålla hedern med våld inför andra släktmedlemmar, som själva deltar i våldet eller stöder bruket av hedersrelaterat våld.

Den finska lagen förbjuder alla typer av våld eller hot om våld oberoende av offrets eller förövarens kultur. Hedersvåldet har dock ökat i Finland och organisationen Monika-Naiset ry, som arbetar med integreringen av invandrarkvinnor och upprätthåller ett skyddshem, rapporterar att de tar emot allt fler kvinnor som flyr just hedersrelaterat våld. Samtidigt visar Förbundet för Mänskliga rättigheters rapport från 2016 att myndigheterna inte har den kunskap som behövs för att bemöta och förhindra denna typ av våld.

Det hedersrelaterade våldet är inget nytt fenomen i Finland.  Redan 2011 gjorde inrikesministeriet upp en utbildningsplan med förteckning över de myndigheter som borde utbildas i att känna igen och förhindra hedersrelaterat våld. På listan fanns allt från polisen och skolorna till församlingarna och olika organisationer inom tredje sektorn. Utbildningsplanen fastställde att social - och hälsovårdsministeriet ska ansvara för utbildningen. I praktiken blev planen bara ett dokument med fina förslag. Föga har gjorts efter detta.

Det är hög tid att Finland tar det hedersrelaterade våldet på allvar och satsar resurser på att ordentligt utbilda speciellt de myndigheter som först kommer i kontakt med offren d.v.s. skolorna, polisen, social-och hälsovårdsmyndigheterna och olika myndigheter som arbetar med invandrares integrering i det finländska samhället.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för​:

  • att i enlighet med inrikesministeriets utbildningsplan kring hedersrelaterat våld budgetera tillräckliga resurser för utbildningen av personal vid skolorna, inom polisen och social- och hälsovården samt olika myndigheter som arbetar med integrering av invandrare.
     
  • att man i kommunen speciellt satsar resurser (både personella och kunskapsmässiga) på att stärka familjerådgivning till familjer av invandrar bakgrund.
     
  • att föra en fortsatt diskussion om användandet av begreppet ”hedersrelaterat våld” och följa diskussionerna i andra länder (t.ex. Sverige) och forum så som t.ex. FN:s CEDAW kommitté och FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor.

Förbundsstyrelsen har sänt motionen till SFP:s partidag 2018 utan den tredje att-satsen.