Våld i nära relationer

27.03.2018 kl. 12:29
Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Våld i nära relationer

Lagen om besöksförbud stiftades 1998. Besöksförbud kan sökas av den som känner sig hotad eller trakasserad. Typiska fall är makes/makas eller sambos våldsamma beteende, eller före detta makes/makas beteende eller där ett myndigt barn trakasserar sina föräldrar.  De flesta som söker besöksförbud är kvinnor utsatta för våld i nära parrelationer. I Finland ligger huvudansvaret på den som utsätts för hot och våld. Bevisbördan ligger också på den som ansöker om besöksförbud.

Åklagar-, polis- och socialmyndigheter kan också ansöka om besöksförbud men det sker sällan. Efter att besöksförbudet utfärdats är det offret som i huvudsak skall se till att det följs och anmäla om överträdelser till polisen. Det finns exempel på fall där misshandel, dödshot, besök på skyddshem, barnskyddsanmälningar o.s.v. inte räckt till för att få besöksförbud godkänt av tingsrätten. Möjligheten att få besöksförbud varierar i olika delar av landet. Uppgifter finns om att endast varannan ansökan leder till besöksförbud. I vissa regioner förfaller största delen av ansökningarna. Årligen överträds dessutom besöksförbuden ungefär tusen gånger.

Ansökan om besöksförbud skall helst vara mycket detaljerad med läkarintyg, sjukjournaler, socialmyndigheternas registreringar, skyddshemmets registreringar, brev, hotfulla e-postmeddelanden och sms, registrerade samtal, vittnen o.s.v. Frågan uppstår hur en kvinna som utsätts för våld i hemmet skall orka göra allt detta, om chansen att få besöksförbud dessutom är liten. Förutom eventuella rättegångskostnader debiteras från och med 2016 en avgift på 250 euro för en ansökan om besöksförbud. Avgiften debiteras endast ifall ansökan förkastas, vilket som ovan konstaterats är vanligt. Inkomster och förmögenhet kan inverka på om man får offentlig rättshjälp för avgiften.

Allt fler fall av våld i nära relationer går nuförtiden till förlikning. Det kan vara mycket problematiskt då det finns en stor risk att våldet fortsätter. En undersökning gjord vid Helsingfors universitet visar att antalet fall som gått till förlikning har fördubblats sedan 2010. År 2016 gick 2 300 fall till förlikning. Parterna är sällan jämbördiga då det handlar om våld i nära relationer. Förlikning borde därför undvikas i dylika situationer. Institutet för hälsa och välfärd håller på med en utredning om vilka kriterier som används för att våldsfall i nära relationer skall kunna sändas till förlikning. Den ska bli klar under våren.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för​:

  • att följa med utvecklingen gällande förlikning i våld i nära relationer.
     
  • följa med utvecklingen angående besöksförbud.
     
  • arbeta för att definiera och avlägsna eventuella hinder för sökande av besöksförbud.

Förbundsstyrelsen har sänt motionen till SFP:s partidag 2018.