Möjlighet till suppleant under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

27.03.2018 kl. 12:49
Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Möjlighet till suppleant under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte väljs årligen delegater från förbundets olika lokalavdelningar. I Svenska Kvinnoförbundets stadgar § 9 står: Medlemsföreningarna har rätt att utse tre ombud för det första påbörjade hundratalet medlemmar och därtill ett ombud för varje därpå följande hundratal medlemmar.

Enligt nuvarande system har lokalavdelningarna dock ingen möjlighet att välja suppleanter till sina ombud. Däremot är det möjligt att utse sådana till Svenska folkpartiets partidag. Suppleanterna väljs och listas i den ordning som de vid behov kallas in.

Svenska Kvinnoförbundet är Svenska folkpartiets kvinnoorganisation. Därför vore det logiskt att också Kvinnoförbundet gick in för att följa samma system med suppleanterna som SFP har, vilket skulle förenhetliga valet av delegater inom hela rörelsen. Möjligheten att kalla in suppleanter garanterar att det finns tillräckligt många röstberättigade delegater på plats under årsmötet och att ingen lokalorganisation förlorar sin rätt att rösta, ifall en av dess utsedda ordinarie delegater mot förmodan är förhindrad att delta i årsmötet.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte gav förbundsstyrelsen i uppdrag:

  • att utreda behovet av suppleanter, förnyande av förhandlingsordning och fastställande av röstlängd för årsmötet.