Sex ska vara frivilligt

27.03.2018 kl. 12:52
Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Motion 7
Sex ska vara frivilligt

Att samlag kräver samtycke borde vara en självklarhet i Finland år 2018, men för tillfället släpar vår lagstiftning efter när det kommer till strafflagen vid sexualbrott. Kampanjerna Metoo och Dammenbrister, som uppmärksammat hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor, lyfte fram hur utbrett problem sexuellt våld är, samt att det kan drabba vem som helst, oavsett ålder eller samhällsposition. Endast en bråkdel av våldtäktsfallen anmäls. Det är svårt för offret att bevisa att en våldtäkt har skett och fällande domar är sällsynta. För tillfället måste det finnas tecken på våld och det räcker inte med att offret har sagt nej eller gjort motstånd. Den nuvarande lagstiftningen ökar på mörkertalet när det gäller våldtäkter, eftersom offren låter bli att anmäla våldtäkt då de tvivlar på sin chans att lyckas i rättsprocessen.

Riksdagens kvinnonätverk, med stöd av Kvinnoorganisationernas centralförbund, har gjort en lagmotion som innebär ett införande av samtycke i sexualbrottslagen 20 kap 1 § 1 mom. Signalen är att sex utan samtycke är brottsligt. Samtycket måste inte vara verbalt, utan kan även uttryckas på annat sätt, enligt professor Johanna Niemi från Turun Yliopisto. Inom den internationella rätten har man under senare år poängterat att frånvaron av samtycke vid samlag bör vara straffbart. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har år 2003 konstaterat att samlag utan samtycke är detsamma som våldtäkt. Internationella organisationer har upprepade gånger uppmanat Finland att ändra sin sexualbrottslagstiftning. Bland annat Amnesty Finland och FN:s CEDAW-kommitté (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) uppmanar Finland att ändra på lagstiftningen så att våld inte är det centrala kriteriet i en våldtäkt. Utöver detta förpliktigar Istanbulkonventionen Finland att granska kännetecknen för våldtäkt.

Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades först år 1994. I ett modernt Finland är vi mogna för en uppdaterad lagstiftning, som följer det moderna samhällets syn på personlig integritet och mänskliga rättigheter. Vi skulle vara i gott sällskap tillsammans med bland annat Tyskland, Kanada, Storbritannien, Kalifornien, Irland, Belgien och Sydafrika. För tillfället har inte individen tillräckligt skydd av strafflagen mot våldtäkt. Individens skydd bör förbättras - samlag utan samtycke är våldtäkt och ska straffas som sådant. För ett liberalfeministiskt kvinnoförbund och ett liberalt folkparti är detta även i enlighet med vår ideologi.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för​:

 • att sexualbrottslagstiftningen ändras så att den bygger på samtycke.
   
 • att frånvaron av samtycke är en grundläggande definition för våldtäkt i brottslagen.
   
 • att SFP:s ledamöter stöder det lagförslag som inlämnats av riksdagens kvinnonätverk.
   
 • att det vid en lagförändring ordnas utbildning kring samtyckeskriteriet för berörda myndigheter.
   
 • att fortsätta bevaka frågan noggrant och aktualiserar den igen i det fall att kvinnonätverkets lagmotion inte föranleder åtgärder i riksdagen.