Bild på Gun-Britt Karlsson, medlem i Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott

Gun-Britt Karlsson: Inkludera kvinnor i de vetenskapliga rummen

11.02.2024 kl. 11:06
Den 11 februari uppmärksammas den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen. Syftet med dagen är att öka mångfalden inom forskning genom att stärka kvinnors och flickors deltagande inom de vetenskapliga och tekniska disciplinerna.

Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen inspirerar oss speciellt idag den 11 februari. Europeiska kommissionen uppmuntrar kvinnor och flickor att delta i forskning inom vetenskap och teknik. Hur kan vi främja jämställdhet inom vetenskapen för att uppnå hållbara innovativa lösningar med förväntad dynamisk mångfald?

Att uppmärksamma jämställdhet inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik är ett mål. Kvinnor får vanligtvis mindre forskningsanslag än sina manliga kolleger. Fastän kvinnorna utgör 33 % av alla forskare, är endast 12% av medlemmarna i vetenskapsakademierna kvinnor. Vi tänker på pionjärer som Marie Curie som banat väg för kvinnor som följt i hennes fotspår. Professor Anne L’Huillier vid Lunds universitet tilldelades som femte kvinna Nobelpriset i fysik 2023. I Kungliga Vetenskapsakademiens presentationstal citeras Zacharias Topelius  “Världen är så stor så stor … Större än du någonsin tror … - - - När vi tänker på det stora är det också viktigt att tänka på att det stora styrs av de allra minsta detaljerna som bortom våra fem traditionella sinnen av syn, lukt, känsel, smak och hörsel.” En kvinna med passion för sin forskning möjliggjorde studier av en atom från insidan.

Inom banbrytande områden som artificiell intelligens (AI) är endast 22 % av de professionella kvinnor. Det råder en obalans gällande kön inom AI-forskning och teknik där kvinnor som både användare och utvecklare av AI spelar en avgörande roll. Inom detta område kan kvinnor utmana förutfattade meningar och göra upptäckter genom perspektiv på folkhälsa och klimatmål. Är vår kompetens up to date när AI börjar få ett större fotfäste i vår vardag?

Trots kompetensgap inom de områden som skulle öka produktiviteten, effektiviteten och konkurrenskraften är endast 28 % av de utexaminerade ingenjörerna kvinnor. Den femte industriella revolutionen handlar om kommande generationers insatser inom vetenskap med stöd av initiativ från kvinnor. Tyvärr möter kvinnor fortfarande på många hinder och utmaningar inom det vetenskapliga fältet. Från ojämn representation inom ledarskap till löneskillnader och bristande erkännande för sina insatser, finns det fortfarande mycket arbete som behöver göras för att skapa jämställdhet inom vetenskapen. Genom att lyfta fram kvinnliga förebilder och erbjuda stöd i form av professionella nätverk, mentorskapsprogram, evenemang och lärorika möten främjas representationen av kvinnor inom AI. Att inkludera kvinnor i AI-utveckling och beslutsfattande är därför avgörande för att skapa mer representativa och hållbara system.

En viktig del av att främja jämställdhet inom vetenskapen är att sträva efter mångfald och inkludering. Genom att välkomna kompetenser från olika bakgrunder, kön och erfarenheter kan vi skapa en rikare och mer dynamisk vetenskaplig gemenskap som formar egna forskargrupper.

Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen inspirerar och uppmuntrar kommande generationer av kvinnor och flickor att följa sina passioner inom vetenskapen. Varje steg i forskarkarriären gör skillnad och ger kontinuitet. Tillsammans kan vi arbeta för en framtid där alla har lika möjligheter att utforska, upptäcka och bidra till framsteg inom vetenskapen.

Gun-Britt Karlsson
Svenska kvinnoförbundets internationella utskott

Gun-Britt Karlsson