Sari Somppi

Sari Somppi kandiderar i riksdagsvalet 2023

09.04.2022 kl. 17:00
Sari Somppi, Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande, har idag nominerats av SFP i Österbotten som kandidat i riksdagsvalet 2023.

Riksdagsvalet förrättas den 2 april 2023. Somppi kandiderar i Vasa valkrets. Sari Somppi kandiderar andra gången i ett riksdagsval. Med ett starkt stöd från föregående val känner hon sig motiverad att sikta mot riksdagen 2023.

 

Somppi värnar om var och ens möjligheter att känna trygghet och makt över sitt eget liv samt säkerställa att respekten för demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhällsutvecklingen. Hon är starkt engagerad i frågor som berör våld i nära relationer och arbetar som regionchef för Brottsofferjouren i västra Finland.  

 

- Det är viktigt att vi får känna oss trygga i vår vardag. För att vi skall kunna känna oss trygga behöver vi stöda många olika strukturer i samhället. Då det  kommer till den fysiska miljön bör den planeras, byggas och ändras på ett sätt som ökar tryggheten och minskar rädslan för brott. Tryggheten kan innebära t.ex. att vägarna är välplanerade och i bra skick samt att vargen inte hör till de bebyggda områdena, anser Somppi 

 

I sitt samhällsengagemang lyfter Somppi fram människan i fokus. Nu mer än någonsin behöver vi känna oss trygga i vår vardag. Detta innefattar barnomsorgen, sjukvården och äldrevården. Du ska kunna lita på att få den hjälp du behöver. 

 

- Vi behöver utöka lågtröskeltjänsterna inom mentalvården med mera resurser.  Det förebyggande arbetet har stor betydelse eftersom de motverkar att problemen blir mer komplexa och allvarligare, säger Somppi. 

 

Jämställdhet och demokrati är viktiga delar av en hållbar säkerhet. Och att stärka dessa är det bästa sättet att stöda stabilitet och säkerhet. 

 

- Det förebyggande arbetet för att förhindra våld i familjen och nära relationer måste tilldelas tillräckliga resurser. Samhället ska ha nolltolerans vad gäller våld och trakasserier mot kvinnor, tillägger Somppi. 

 

Somppi har även arbetat för ett lagförslag där barn som upplever våld skall få straffrättslig status. Hon är utbildad kriminolog och psykolog. Somppi sitter i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Vasa samt byggnads- och miljönämnden och bildningsnämndens svenska sektion. Hon är invald i Österbottens välfärdsområdesfullmäktige där hon också fungerar som styrelsemedlem. Somppi är medlem i delegationen för Österbottens polisinrättning.För mer information:
Sari Somppi
044-557 5246