Vård av barnbarn 

25.04.2022 kl. 10:49
Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022

Den pågående coronapandemin har belastat barnfamiljerna särskilt hårt då tröskeln för att få delta i småbarnspedagogisk verksamhet eller skola är hög och barnen har tvingats stanna hemma med också lindriga förkylningssymptom.  Föräldrarna har stannat hemma för vård av barn (vab) och deras arbete har påverkats.  För företagare har situationen upplevts speciellt betungande. Många familjer har fått hjälp av far- och morföräldrar och om dessa är pensionerade har det hela fungerat bra.  Men i de fall där mormor eller farfar varit i arbetslivet har det gällt att ta semester, kompledigt eller tjänstledigt, vilket inte alla gånger har setts med blida ögon av arbetsgivaren.    

 

Därför borde föräldrarna ha möjlighet att ge över rätten till vård av sjukt barn under tio år till en närstående om detta är mera ändamålsenligt för föräldrarnas arbete. I Sverige har denna rättighet funnits ända sedan år 1995. 

 

Vi önskar att Svenska Kvinnoförbundet genom Svenska Folkpartiet arbetar för:  

ATT mor-och farföräldrar eller annan närstående (arbetstagare) ska få rätt att vårda sjukt barn enligt samma premisser som föräldrarna 

Svenska Kvinnoförbundet i Korsholm 

Monica Asplund, ordförande  Margareta Rodas, styrelsemedlem 

 

Förbundsstyrelsens svar:  

Det är viktigt att minnas att i Finland innebär ”kort tillfällig frånvaro från arbetet på grund av att ett barn under 10 år plötsligt insjuknat”, specifikt att vårdnadshavaren har rätt att stanna hemma max 3 dagar för att arrangera vården av sitt sjuka barn. Det är mycket viktigt att vi försöker påverka detta och arbetar för att lagtexten ändras. Det är en avsevärd skillnad mellan att ha rätt att ”arrangera” vården av sjuka barn och att ha rätt ”vårda” sina sjuka barn. Föräldrar bör alltså garanteras rätten att ta hand om sina sjuka barn.  

Det är inte barnets bästa att åldersgränsen för rätten att arrangera vården av sjukt barn är 10 år. Vi borde arbeta för att föräldrar ska få stanna hemma och vårda sina sjuka barn ända tills barnet fyller 13 år. Nuvarande åldersgränsen på 10 år är för låg. Det kan vara direkt skadligt för barn i åldern 10–13 att vara ensamma då de är sjuka. Begreppet ”familj” bör omdefinieras; idag består barns närmaste nätverk av flera närstående vuxna. Dessa personer bidrar till barns välmående och utveckling och är även centrala delar av barnets vård och fostran. Genom ökad flexibilitet kan dessa nära personer bistå föräldrarna och stöda föräldraskapet. Vi arbetar för ett ökat barn- och familjevänligt arbetsliv och samhället måste bygga upp en arbetsmarknad där det går att sammankoppla arbets- och familjeliv på ett bättre sätt. Vi ska arbeta för strukturer som ökar föräldrars rätt till flexibilitet inom arbetslivet. Det ska vara möjligt att vara framgångsrik både inom arbetslivet och som förälder.  

I allt utvecklingsarbete av flexibla strukturer, ska utgångspunkten vara en helhetsbedömning där barnets bästa står i fokus för beslutsföringen. Barnets rättigheter, barnets bästa och barnkonsekvensanalyser ska styra beslutsföringen. Arbetslivet bör stöda föräldraskap. Föräldrars rätt att överföra 3 dagar för att arrangera vården av sjukt barn på en annan person skulle öka flexibiliteten.  

 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på  att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för: 

ATT vårdnadshavare ska få rätt att vårda sjuka barn under 13 år 3 arbetsdagar  

ATT arbetsmarknaden på ett flexiblare sätt ska stöda föräldraskap 

ATT möjligheter för att överföra rätten att arrangera vården för sjukt barn på annan person utreds.