Carola Sundqvist: Nu ska vi tala om löner

03.11.2014 kl. 09:36
Kolumn i Österbottens tidning 31.10.2014

I dag uppmärksammas kvinnors löner runt omkring i landet. Den 31.10 står för den dagen då kvinnornas årslön i princip är betald. Genom att uppmärksamma ojämställda löner och orsakerna bakom dem vill vi skapa förändring. Kvinnans euro är idag 83 cent, vilket i medeltal innebär en löneskillnad på 7600 euro i året.

Regeringen har som  målsättning att minska  löneskillnaderna till högst 15 procent fram till år 2015 men detta mål kommer inte att uppnås, då skillnaden nu är 17 procent. Orsakerna till löneskillnaderna är flera och  kan inte enbart förklaras med att kvinnorna arbetar mindre.

Löneutvecklingen påverkas förstås ändå av tiden i arbetslivet och i dag förkortas kvinnornas totala arbetstid i åldern 25-40 av att kvinnorna tar ut merparten av föräldra- och vårdledigheterna. Skulle föräldra- och vårdledigheterna delas jämt mellan föräldrarna skulle inte skillnaderna i lönerna vara lika stora. En föräldraledighet enligt modellen 6+6+6, där föräldrarna tar ut en sex månaders period var och den tredje sex månaders perioden delas enligt föräldrarnas eget önskemål, skulle vara ett utmärkt ställningstagande i jämställdhetsfrågan och skulle leda till mer jämställdhet både inom familjerna och på arbetsmarknaden. Märk väl att ingen skulle tvingas till föräldraledighet, men modellen ger båda föräldrarna möjlighet till lika mycket tid med sina barn

En annan orsak till skillnaderna är att vi har en mycket könssegregerad arbetsmarknad, vilket innebär att bara cirka en femtedel av oss arbetar på arbetsplatser med en jämn fördelning av män och kvinnor. I kvinnodominerade branscher betalas det lägre löner än i mansdominerade branscher, vilket också visar att vi värderar arbetena olika. En värdering som inte är beroende av utbildningens längd. Vårdyrket är inte längre ett kall för kvinnorna utan ett yrke med obekväma arbetstider och höga krav. De attityder och värderingar vi lägger på branscherna idag borde uppdateras. Framförallt borde vi kunna förklarar orsaken till skillnaderna.

Löneutvecklingen i branscher, som ändrats från mansdominerade till kvinnodominerade skulle vara intressant att följa upp. 

En majoritet av de som gör snutt- och deltidsjobb är kvinnor. Dessa jobb tär på plånboken, eftersom den totala årsarbetstiden är kortare. Erfarenhetstilläggen samlas inte heller i samma takt som i ett fortlöpande anställningsförhållande. För mer jämställda löner borde de onödiga snuttjobben och visstidsanställningar minskas. I stället borde man tillsvidareanställa personer vars arbetsuppgifter ändå måste skötas.

Lönesättningen ska för att vara rättvis, vara genomskinlig och arbetstagarnas prestationer ska utvärderas på samma sätt. Vi har också rätt att få veta vilka kriterier som ligger till grund för lönerna.

Det är viktigt att vi nu diskuterar lönerna eftersom lönerna utgör grunden för våra pensioner. Kvinnornas pensioner idag är mycket lägre än männens och ju längre vi kvinnor väntar på jämställda löner desto längre för vi vänta på större pensioner.

Carola Sundqvist

 

 

Petra Qvist-Hämäläinen