Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

16.03.2014 kl. 14:25
Pressmeddelande från Kvinnoförbundets årsmöte 16.3.2014

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 15–16.3.2014 i Esbo

RESOLUTION

Svenska Kvinnoförbundets vision är ett jämställt samhälle fritt från våld där individens valfrihet respekteras. Jämställdheten innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma friheter, rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Vi jobbar för den enskilda individen med utgångspunkten i alla människors lika värde och därmed samma demokratiska rättigheter.

För att säkerställa att detta förverkligas kräver Svenska Kvinnoförbundet att det i regeringens förestående budgetramförhandlingar tillämpas en könskonsekvensbedömning.  Det är viktigt att effekten av eventuella nedskärningar och strukturella reformer betraktas ur ett jämställdhetsperspektiv, det vill säga att man granskar hur dessa utfaller för kvinnor respektive män.

Resurser behövs för att rädda kvinnoliv

Svenska Kvinnoförbundet anser att regeringen ska reservera tillräckliga medel i budgeten för år 2015 så att de skyddshem som behövs kan inrättas för att Finland ska kunna ratificera Istanbulkonventionen. Den dystra statistik som Finland uppvisar gällande våld mot kvinnor ger en klar signal om att problemet nu måste tas på allvar och att behövliga åtgärder måste vidtas.

EU behöver fler feminister

I en tid då jämställdheten och kvinnors rättigheter möter på motstånd på olika håll i Europa behövs starka feminister i EU-parlamentet. Svenska Kvinnoförbundet vill se fler feminister i EU som står upp för rätten till lika lön, lika villkor på? arbetsmarknaden och för jämställd politisk representation.

EU vinner på en jämställd arbetsmarknad

För att EU ska klara av den ekonomiska krisen och kunna konkurrera på världsmarknaden är det nödvändigt med fler kvinnor på arbetsmarknaden. Trots att kvinnor i EU i genomsnitt är mer välutbildade än män, så förvärvsarbetar endast 60 procent av kvinnorna i arbetsför ålder. Kvinnor är i högre grad än män visstidsanställda, och fyra gånger så många kvinnor som män jobbar deltid. Män tjänar i genomsnitt 16 procent mer än kvinnor. Bristen på jämställdhet på arbetsmarknaden leder till att kvinnornas pensioner är betydligt lägre än männens, inom EU är skillnaden hela 39 procent.

Svenska Kvinnoförbundet påpekar att det här påverkar kvinnors ekonomiska oberoende i olika livsskeden och den ekonomiska tillväxten i EU. EU:s samlade BNP har potential att öka med över 25 procent om kvinnor och män arbetar i lika stor utsträckning.

Svenska Kvinnoförbundet kräver nu starkare insatser mot lönegapet. Som konkreta åtgärder föreslår Svenska Kvinnoförbundet att en mer jämställd föräldraledighet införs och att unga kvinnor erbjuds mer än tidsbundna arbetsavtal och deltidsjobb på arbetsmarknaden.

Totalförbud mot sexköp behövs

I en ny resolution från Europaparlamentet förespråkas en sexköpslag enligt svensk modell där män som behandlar kvinnors kroppar som en handelsvara straffas, utan att kriminalisera de kvinnor som drivits in i prostitution. Godkännandet innebär att EU-parlamentet ser prostitution som en kränkning av mänskliga rättigheter och en form av våld mot kvinnor. Svenska Kvinnoförbundet konstaterar att resolutionen är en viktig signal om att vi inte kan tolerera att kvinnor utnyttjas i sexhandeln.

Svenska Kvinnoförbundet identifierar sexköp som ett stort hinder för verklig jämställdhet. För att minska prostitution och människohandel krävs attitydförändringar i samhället som får efterfrågan att minska. Den enda modell som gör det för tillfället är den som används i Sverige. De flesta offer för människohandel smugglas till länder där sexköp är lagligt, snarare än till länder som har antagit den svenska modellen. Sexköp och människohandel är vår tids stora människorättsfråga.

Svenska Kvinnoförbundet kräver fortsättningsvis ett totalförbud mot sexköp i Finland.

Rätten till abort är en mänsklig rättighet

Inskränkningar i aborträtten planeras eller har införts bland annat i Spanien, Norge, Ungern och Ryssland. Det här är ett enormt steg bakåt i kampen för kvinnors rättigheter. Svenska Kvinnoförbundet betonar att kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och att välja att fullfölja eller avbryta en graviditet är en folkhälsofråga men också en fråga om verklig jämställdhet.

Fråntas kvinnor rätten att fatta beslut om sina egna kroppar strider det mot EU:s strävan efter jämställdhet. Svenska Kvinnoförbundet kräver att EU lyfter upp sexualundervisning, preventivmedel och rätten till säkra aborter på agendan.

För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist
carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi
044-281 48 54 

 

 

 

 

 

Petra Qvist-Hämäläinen