Carola Sundqvist: Olyckligt att Finland inte följer Sveriges exempel i sexköpsfrågan

15.03.2014 kl. 18:17
Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 15.3.2014

Feminism, sexköp och våld mot kvinnor, aborträtten, lönejämställdhet och jämställd föräldraledighet är teman som diskuterades bland ett femtiotal liberala feminister som sammankom till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Esbo.

Vårt land har förbundit sig att vidta nödvändiga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor, handel med kvinnor och utnyttjande av prostitution. Ett totalförbud av sexköp skulle vara ett effektivt sätt att förebygga våldet mot, och utnyttjande av kvinnor, sade förbundsordförande Carola Sundqvist i sitt öppningstal.

Partiordförande och försvarsminister Carl Haglund presenterade viktiga frågor inför regeringens kommande rambudget. SFP har hela tiden betonat att vi måste ta ansvar för framtida generationer, vi kan inte bygga upp en ohållbar skuldbörda, konstaterade Haglund i sitt anförande. Vidare tangerade Haglund även processen med ratificeringen av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (Istanbulkonventionen), samt de åtgärder som Finland ännu måste vidta för att uppfylla kraven i konventionen.  

Anna Steele, ordförande för Liberala Kvinnor i Sverige och riksdagsledamot (FP) deltog med ett anförande om jämställdhetsdebatten i Sverige.

Vi vet inget om mäns och kvinnors lika förmåga förrän vi har behandlat dem lika. Barn ska ha alla möjligheter- inte begränsas till två. Genuspedagogisk kompetens ska finnas på alla förskolor, poängterade Steele i sitt anförande.

Årsmötet fortsätter på söndagen och behandlar tio motioner och en proposition samt personval. Under årsmötet kommer förbundet att behandla bland annat frågan om allmän uppbådsplikt och uppmuntran till kvinnlig militärtjänst samt en ändring av straffpraxis gällande våld i nära relationer.

 

För mera information:

Förbundsordförande Carola Sundqvist

carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi

044-281 4854

Petra Qvist-Hämäläinen