Carola Sundqvist: Bristen på jämställdhet har ett högt pris

10.03.2014 kl. 11:22
Debattartikel i Hufvudstadsbladet på internationella kvinnodagen 8.3.2014

Jämställdhet är en av de viktigaste politiska frågorna i samhället. Kvinnors och mäns lika rättigheter är också ett av de grundläggande värdena i EU.

Idag är Europaparlamentet ett av världens mäktigaste parlament med nästan 400 miljoner röstberättigade. EU har alla chanser att vara en förebild internationellt fo?r ett samha?lle da?r ko?n inte spelar na?gon roll fo?r en ma?nniskas möjligheter att förverkliga sig sja?lv. Jämställdhet mellan könen är också en förutsättning för att EU ska uppnå sina mål om tillväxt och sysselsättning.

I ett EU där kvinnor fortfarande är underrepresenterade pa? alla niva?er i beslutsfattandet och da?r unga kvinnor diskrimineras pa? arbetsmarknaden behövs jämställdhetsarbetet mer än någonsin. Därför är Europaparlamentsvalet synnerligen viktigt. Det har betydelse vem som sitter i parlamentet, vem som är aktivt med och formar Europas framtid och vem som bestämmer vilka kvinnor eller män som sitter i ledningen.

Kvinnor utgör hälften av EU:s befolkning men det avspeglas inte i den politiska representationen. EU-kommissionen består till två tredjedelar av män och leds av en man. Endast 30 procent av europaparlamentarikerna är kvinnor. Väldigt få kvinnor leder regeringar i EU. Alla dessa representerar Europas befolkning, en befolkning där hälften är kvinnor. De fattar beslut som påverkar dig och mig. EU måste bli bättre än så här på att ta till vara kvinnors kompetens.

Det krävs målinriktade initiativ för att vi ska få in fler kvinnor på topposter inom EU. Först och främst måste det finnas både kvinnor och män bland kandidaterna till de olika uppdragen. En jämnare representation leder till både bättre och mer rättvisa beslut.

Bristen på jämställdhet har ett ekonomiskt pris. Kvinnorna i EU är högt utbildade. 60 procent av alla som tar ut universitetsexamina i EU är kvinnor, men endast 60 procent av kvinnorna i EU har ett jobb. Fyra gånger så många kvinnor som män jobbar deltid och män förtjänar 20 procent mer än kvinnor i EU. Det här påverkar kvinnors ekonomiska (o)beroende i olika livsskeden och den ekonomiska tillväxten i EU. Det finns forskning som tyder på att EU:s BNP skulle öka med över 25 procent om kvinnor och män skulle arbeta i lika stor utsträckning. För att det här ska vara realistiskt måste möjligheterna för kvinnor och män att förena arbetsliv och familjeliv bli avsevärt bättre i EU.

Ja?msta?lldhet a?r en demokratisk utga?ngspunkt som bo?r genomsyra allt politiskt beslutsfattande. EU har en skyldighet att hålla jämställdhet högt på agendan i en värld där kvinnor utgör majoriteten av alla fattiga, utför mest arbete och får samtidigt minst betalt.

 

Carola Sundqvist

Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet 

Petra Qvist-Hämäläinen