Carola Sundqvist ny ordförande för Kvinnoorganisationer i samarbete Nytkis r.f.

28.11.2013 kl. 11:44
Pressmeddelande 28.11.2013

Kvinnoorganisationer i samarbete, Nytkis rf har valt Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist till ordförande för verksamhetsåret 2014.

Nytkis är den samlande kvinnoorganisationen i Finland för kvinnoorganisationerna inom politiken, forskningen och kvinnorörelsen. Till organisationen hör alla kvinnoorganisationer inom de partier som är representerade i riksdagen samt tre partipolitiskt obundna kvinnoorganisationer. Till Nytkis medlemsorganisationer hör sammanlagt ca 470 000 kvinnor.

En av Nytkis viktiga målsättningar för 2014 är att Finland ratificerar Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

- Det är viktigt att Finland vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla konventionens krav om skydd och stöd för offer för våld. Det saknas fortfarande nästan 400 skyddshemsplatser i Finland och en dygnet runt telefonjour för offer för våld, säger Carola Sundqvist.

Nytkis arbetar för att få ett slut på diskriminering av kvinnor och för att uppnå verklig jämställdhet mellan könen. Organisationen bevakar och följer upp lagstiftning, beslutsfattande och forskning samt tar ställning i politiken.

Mera information:?
Carola Sundqvist, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet?
tfn: 044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen