Jämställdhetsperspektivet får inte glömmas bort i framtidens reformer

29.04.2013 kl. 14:02
Uttalande från Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse
Fritt för publicering 29.4.2013

I reformarbetet för att utveckla social- och hälsovården i Finland bör alla invånares servicebehov beaktas. Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse påminner också om vikten av att närservicen tryggas i de nya kommunerna.

Regeringen har inlett arbetet med kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen för att också i framtiden kunna möta invånarnas behov av vård och service oberoende av bostadsort. I arbetet måste man även beakta avståndet till servicen. När avstånden blir för långa är det svårare för kommuninvånaren att använda servicen.

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse diskuterade reformfrågorna vid förbundsstyrelsens möte och uttryckte också sin oro för hur t.ex. barndagvården i framtiden ska ordnas för att den ska kunna betjäna familjerna på ett jämlikt sätt i de allt större kommunerna.

- I reformarbetet gäller det nu att gripa möjligheten och genomföra en analys av servicen ur ett könsperspektiv så att all den vård och service som kommunerna ger ska komma flickor och pojkar respektive kvinnor och män till del på lika villkor, sade förbundsordförande Carola Sundqvist.

För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist
044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen