Fler kvinnor – mer jämställt!

18.03.2012 kl. 16:14
Uttalande 18.03.2012

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 17–18.3.2012 i Åbo

Svenska Kvinnoförbundet riktar sina blickar mot höstens kommunalval och framhåller vikten av att både kvinnor och män finns representerade i kommunernas beslutande organ, även på de ledande posterna. I dagens läge finns kvinnor representerade endast i en fjärdedel av de finländska kommunstyrelsepresidierna. Fördelningen av ordförandeposterna i nämnderna är också skev.

Politiska beslut på den kommunala nivån har direkt inverkan på våra dagliga liv. Svenska Kvinnoförbundet påtalar därför vikten av att kvinnor kandiderar i kommunalvalet, speciellt med tanke på kommunreformen. Kommunsammanslagningar har visat sig ha negativ effekt på andelen kvinnor inom beslutsfattandet. Detta gynnar inte jämställdhetsutvecklingen i Finland. Därmed kommer Svenska Kvinnoförbundet att söka förnyelse och blåsa nytt liv i arbetet för jämställdhet och jämlikhet i framtiden.

 

Kurage, beslutsamhet och aktivism i jämställdhetsarbetet

Svenska Kvinnoförbundet efterlyser modiga ministrar, riks- och kommunalpolitiker, representanter för arbetsmarknadsparter, kvinnor och män som vågar stå upp och aktivt arbeta för en progressiv jämställdhetspolitik i Finland. Det råder en illusion om uppnådd jämställdhet i det finländska samhället, vilket lett till att utvecklingen av exempelvis familje- och arbetsmarknadspolitiken stagnerat. Illusionen måste brytas. En lösning på den ojämna fördelningen av kostnaderna för familjeförmånerna brådskar. Det är inte acceptabelt att överföra ansvaret på varandra med en enkel axelryckning.

 

Familjesmart är ekonomiskt smart

FN:s barnkonvention är lagligt bindande men efterföljs dåligt. Det finländska samhället har inte råd att strunta i familjers och särskilt barns och ungas välmående. Finland måste bli familjesmart på alla nivåer. Till regeringen sänder Svenska Kvinnoförbundet hälsningen att hålla huvudet kallt när beslut om att förändra beskattningen och att skjuta fram inkomstöverföringar till barnfamiljer görs i samband med att budgetramarna för de kommande åren slås fast. Det behövs en grundlig utredning och konsekvensbedömning av en eventuell förkortning av hemvårdsstödet.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte betonar vikten av social medvetenhet och helhetssyn. Fattigdomen bland barnfamiljer leder till samhällelig passivitet och ökar risken för utslagning.

I ett Finland där allt flera familjer mår sämre, omhändertagandet av barn och våld i hemmet fortsätter att öka måste resurser fördelas förnuftigt för att på ett effektivt sätt ge långsiktig samhällelig och ekonomisk nytta.

Förebyggande verksamhet är en investering för framtiden medan det alltid blir dyrare att korrigera problemen i efterskott anser Svenska Kvinnoförbundet.

 

Påverkningsmöjligheter a och o inom arbetsvälmående

Svenska Kvinnoförbundet bedömer att man i diskussionen om försörjningsunderskottet och en höjning av den faktiska pensionsåldern bör fokusera på arbetsförhållandena, välmående på arbetsplatserna och arbetstagares vilja att fortsätta jobba. Arbetsgivarnas ovilja att anställa och låta äldre personer, speciellt kvinnor, fortsätta i sina jobb är särskilt problematiskt och bör påtalas.

Arbetsplatsmobbning är vanligare i Finland än i andra EU-länder. En femtedel av finländarna har blivit mobbade på arbetsplatsen och majoriteten av dem är kvinnor.  Svenska Kvinnoförbundet påtalar behovet av goda modeller för att förebygga och ingripa vid mobbning på arbetsplatser.

Petra Qvist-Hämäläinen