Vi slår hål på myterna om 6+6+6-modellen

04.03.2019 kl. 15:00
Vill vi tvinga nyblivna mammor ut i arbetslivet? Nej, det vill vi inte. Vi, SFP och Svenska Kvinnoförbundet, vill jobba för ett mer jämställt föräldraskap och en mer jämställd arbetsmarknad. De här målsättningarna uppnår vi bäst genom att genomföra en omfattande familjepolitisk reform och gå in för den flexibla 6+6+6-modellen. 
VI SLÅR HÅL PÅ MYTERNA OM 6+6+6-MODELLEN:

Vill vi tvinga nyblivna mammor ut i arbetslivet? Nej, det vill vi inte. 
Vi, SFP och Svenska Kvinnoförbundet, vill jobba för ett mer jämställt föräldraskap och en mer jämställd arbetsmarknad. De här målsättningarna uppnår vi bäst genom att genomföra en omfattande familjepolitisk reform och gå in för den flexibla 6+6+6-modellen. 
Men vad innebär modellen egentligen?

Det florerar en hel del felaktiga uppfattningar kring den. Ingen skulle tvingas ta ut föräldraledighet och mammor skulle inte fråntas möjligheten till amning.
Däremot skulle papporna ges bättre möjligheter att ta ut föräldraledigt än vad de har i dag, samtidigt som mammornas tillträde till arbetsmarknaden skulle förbättras. 

Alla vinner på 6+6+6-modellen, eftersom den inkomstbundna föräldraledigheten blir längre jämfört med nuvarande system. Den modell vi vill införa är oerhört flexibel och tar en mångfald av familjekonstellationer och situationer i beaktande.

6+6+6-MODELLEN - VAD ÄR DEN?

I dag kan mamman ta ut cirka 4 månader moderskapsledighet och pappan drygt 2 månader faderskapsledighet. Därtill kan föräldrarna dela på kring 6 månader föräldraledighet. 
6+6+6-modellen skulle ersätta den nuvarande inkomstrelaterade moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheten. Modellen ger vardera föräldern rätt till en sexmånadersperiod. Den tredje perioden kan fördelas flexibelt mellan parterna. Om vardera föräldern utnyttjar sin rätt maximalt blir den inkomstrelaterade familjeledigheten 18 månader jämfört med nuvarande drygt 12 månader.

FLEXIBEL? HUR DÅ?

1. Den inkomstbundna föräldraledigheten skulle förlängas till 12 månader, även i de fall där den ena föräldern inte alls tar ut sin andel (jämför nuvarande max 10 månader för mamman). 

2. Ingen skulle tvingas att ta ut föräldraledighet. Ifall den ena parten inte alls tar ut föräldraledighet kan den andra föräldern ändå ta ut 12 månader (6+6), vilket som sagt är mer än vad en förälder kan ta ut idag.

3. De olika delarna kan tas ut flexibelt och i valfri ordning: 
- Till exempel kan den ena föräldern först vara hemma 6+6 månader, varefter den andra föräldern är hemma 6 månader eller vad som är lämpligt för familjen. Med andra ord, om den ena föräldern på grund av jobb har svårt att ta ut hela sin andel på 6 månader, kan hen ta ut en kortare del. Man kunde även dela på månaderna t.ex. 6+3 och 6+3 så att vardera föräldern är hemma 9 månader. Valet är fritt.
- Den tredje sexmånadersperioden ska flexibelt kunna delas mellan föräldrarna så att vardera jobbar exempelvis 50 procent. Det här möjliggör att en företagare, som inte helt kan lämna sitt företag men som kan tänka sig att vara familjeledig på deltid, även kan utnyttja föräldraledigheten. 
- Vi vill att även exempelvis pappor som inte bor med barnets mamma kan använda rättigheterna till föräldraledighet. 
- SFP anser att mor- och farföräldrar eller annan närstående person ska kunna använda den tredje sexmånadersperioden. 
Överlag vill vi att man har rätt att flytta familjeledigheter flexibelt i förhållande till de arbetsmöjligheter som man har. Det finns många olika möjligheter för olika familjer och familjesituationer. 

4. Hemvårdsstödet ska finnas kvar som ett alternativ. Det ska gå att flexibelt kombinera föräldraledighet med hemvårdsstöd, t.ex. så att en förälder är 6+6 månader föräldraledig, varefter hen tar ut x antal månader hemvårdsstöd. Därefter kan den andra föräldern ta ut sin andel av föräldraledigheten. I och med att 6+6+6-modellen klart förbättrar barnfamiljernas ekonomiska situation, genom att det är möjligt att vara längre hemma på inkomstrelaterat stöd, föreslår vi att man kan lyfta hemvårdsstöd maximalt under 13 månader. I helhetsreformen betyder detta att hemvårdsstödet, om familjen utnyttjar det direkt efter att ha tagit ut fulla 6+6+6 månader i föräldraledighet, kan utnyttjas tills barnet är 2 år och 6 månader (en månad tas ut av modern före födseln). Helheten blir rimlig och motsvarar behovet, eftersom undersökningar visar att de flesta familjer inte stannar hemma med barnet efter att barnet har fyllt ungefär två år.

5. 6+6+6 ska kunna tas ut flexibelt fram tills det att barnet är 3 år.

6. Modellen tar i betraktande ensamförsörjare så att en ensamförsörjare kan ta ut hela ledighetsperioden på 18 månader. 

7. Vi vill också förbättra ensamföretagande kvinnors möjligheter att ta ut föräldraledighet, genom att de också ska få familjeledighetsersättning från FPA för sina egna föräldraskapskostnader.

RÄCKER DET MED 6+6+6-MODELLEN?

I reformen utgår vi från att den subjektiva rätten till dagvård återinförs. Tillgång till kvalitativ småbarnspedagogik är en väsentlig del av familjereformen. I kombination med 6+6+6-modellen vill vi därför införa minst fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag för varje barn som fyllt tre år. I Finland ser vi färre barn på dagis än i andra nordiska länder. Forskning visar att småbarnspedagogiken ger barnen viktiga sociala färdigheter långt in i framtiden och förbereder dem för skolan. Avgiftsfri småbarnspedagogik sänder en signal om att dagis är till för alla och är ett viktigt sätt att motverka marginalisering.

Fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik innebär sänkta dagvårdsavgifter över hela linjen, vilket också leder till en minskning av flitfällor. Det erbjuder större flexibilitet att kombinera familjeliv och arbete. Också möjligheterna att ta emot deltidsjobb ökar.

VARFÖR 6+6+6-MODELLEN?

SFP och Svenska Kvinnoförbundet förespråkar den flexibla 6+6+6-modellen eftersom den skulle gynna alla parter. I en familj med mamma, pappa och barn skulle mammans ställning på arbetsmarknaden, pappans ställning som vårdnadshavare och barnets relation till bägge föräldrar främjas. Samtidigt beaktar den en mångfald av familjer och livssituationer. Alla vinner.

Vi ska inte sticka under stol med att det är dyrt. SFP:s modell kostar 345 miljoner på årsbasis. Men vill vi ha verklig förändring krävs det att vi investerar. 

Målsättningarna är ett jämställt familjeansvar, ett jämställt arbetsliv, främjandet av barns utveckling och ett samhälle fritt från könsbaserad diskriminering. 

Genom denna reform och våra andra åtgärder vill vi göra Finland till världens barnvänligaste och mest jämställda land!
Petra Qvist-Hämäläinen