Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Kvinnlig könsstympning måste stoppas

06.02.2020 kl. 17:04
Idag på internationella dagen för nolltolerans av könsstympning uppmärksammas kvinnlig könsstympning. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Anita Westerholm påminner om att skrivelsen i regeringsprogrammet om att trygga resurserna för att stoppa könsstympning är oerhört viktig. Det krävs många olika slags förebyggande och motverkande åtgärder i arbetet mot könsstympning, säger Westerholm.

Könsstympning är ett allvarligt hälsoproblem som kränker flera mänskliga rättigheter och medför känslomässiga och fysiska komplikationer. Enligt UNICEF könsstympas omkring 3,9 miljoner flickor årligen. Slår man ut siffran jämnt över året blir det 7 flickor varje minut året runt.

- Varje minut utsätts 7 flickor för en grov sedvänja som kränker flera mänskliga rättigheter och medför fruktansvärd smärta. Idag lever uppskattningsvis över 200 miljoner tjejer och kvinnor som utsatts för den grymma sedvänjan och Finland är inget undantag. Det här måste vi få ett slut på, säger Westerholm.

För att bekämpa könsstympning måste vi tala öppet om det, det får inte vara tabubelagt. Westerholm säger att ett gott upplysningsarbete är av största vikt.

- Utbildning och information ska ges på olika språk till såväl de grupper där könsstympning förekommer som till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med flickor och kvinnor som drabbats eller är i riskzonen för att drabbas, säger Westerholm.

I Finland är kvinnlig könsstympning förbjudet i strafflagen genom stadgandena om misshandel och grov misshandel men det finns inte liksom i övriga nordiska länder explicita stadganden om könsstympning.

- Här vill Svenska Kvinnoförbundet och jag se en ändring. Vi vill se att riksdagen ändrar lagstiftningen så att kvinnlig könsstympning explicit förbjuds. En lagändring skulle tydligt signalera brottets grovhet och markera att det är förbjudet, säger Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm
anita.westerholm@helsinki.fi
tel. 0440557565

Pressmeddelande 6.2.2020

Petra Qvist-Hämäläinen