Bild på Anita Westerholm, Sari Somppi, Pia Sundell och Ramieza Mahdi

Svenska Kvinnoförbundet: Jämställdhet syns i regeringens budgetförslag

17.09.2020 kl. 13:51
Igår presenterades regeringens förslag till nästa års statsbudget. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm gläder sig åt att regeringen tydligt har tagit jämställdheten i beaktande i budgetbesluten.

- Regeringen förbinder sig bland annat att granska jämställdhetspåverkan av sysselsättningsåtgärderna, främja lönetransparens och lika lön samt genomföra en familjeledighetsreform, det här är viktiga, välkomna satsningar, säger Westerholm.

- Målet med reformen är bland annat att öka den öronmärkta kvoten för papporna och förnya föräldraledigheterna så att kombinerandet av familjeliv och jobb underlättas och att olika familjeformer och ensamförsörjande föräldrar tas i beaktande. Det är en viktig signal att regeringen vill skapa ett föräldraledighetssystem som möjliggör en jämställd arbetsmarknad och fördelning av omsorgsansvaret, gläder sig Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Pia Sundell välkomnar regeringens satsningar på småbarnspedagogiken.

- Olika sorters stöd kommer att utvecklas för småbarnspedagogiken. Dessa nya, strukturella åtgärder syftar till att stärka kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken, vilket är oerhört viktigt för alla barns lika möjligheter till en bra start i livet, säger Sundell.

- Som en del av sysselsättningsåtgärderna kommer avgifterna för småbarnspedagogiken också att sänkas. Det här stärker barnens rätt till småbarnspedagogik och föräldrarnas möjligheter att återgå till arbetet, poängterar Sundell.  

Sari Somppi, vice ordförande för Kvinnoförbundet, välkomnar speciellt tilläggsresurserna för bekämpning av människohandel i budgeten för 2021.

- En grupp med fokus på bekämpning av människohandel ska inrättas vid polisen. Dessutom föreslås ett tilläggsanslag på 4,1 miljoner euro för att öka polisens personalresurser. Det här är viktiga insatser för att vi effektivare ska kunna avslöja och undersöka människohandelsbrott, säger Somppi.  

Vice ordförande Ramy Mahdi gläder sig över att regeringen höjer finansieringen av skyddshemmen för att möjliggöra en ökning av antalet skyddshem och utvecklande av verksamheten.  

- Finland har länge sackat efter Europarådets rekommendationer gällande antalet skyddshem och platser på dessa, vilket under flera års tid har lett till situationer där alla i behov av hjälp och skydd inte har fått en plats på ett skyddshem, säger Mahdi.

- Det är hög tid att Finland nu tar tag i denna skamfläck och höjer antalet skyddshemsplatser till en tillräcklig nivå. Det är också fint att regeringen anvisar finansiering för inrättande av en uppgift som rapportör om våld mot kvinnor, säger Mahdi.

För mer information:

Anita Westerholm, ordförande

044-055 7565

Ramieza Mahdi, vice ordförande
045-669 3811

Sari Somppi, vice ordförande
044-557 5246

Pia Sundell, vice ordförande
040-501 9105

Fotograf: Jessica Lindgren

Petra Qvist-Hämäläinen