Bild på Anita Westerholm

Westerholm: Sexhandeln får inte normaliseras - kvinnors kroppar är inte handelsvaror!

17.12.2020 kl. 15:51
Kommersialiseringen av sex och kvinnors kroppar kan inte betraktas som en del av jämställdhetskampen för kvinnors rättigheter. Prostitution handlar om att i huvudsak män berättigar sig att köpa sex och utnyttja och utöva makt över flickor, kvinnor och personer i en utsatt ställning.

En skärpning av sexualbrottslagstiftningen snarare än en uppluckring är den enda vägen att förverkliga jämställdhet och mänskliga rättigheter för alla, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm.

- Prostitution är först och främst en fråga om mänskliga rättigheter – det är en fråga om vi vill leva i en värld där människokroppen kan kommersialiseras. Svenska Kvinnoförbundet anser i likhet med bland annat European Women’s Lobby att prostitution är en kränkning av den grundläggande mänskliga rättigheten till värdighet och cementerar mäns makt över kvinnor, säger Westerholm.

Prostitution i sig är en form av våld. Förutom att män köper sig rätten att utnyttja flickor och kvinnor utsätts många prostituerade för mäns våld, misshandel, ekonomiskt våld och psykiska hot.

- Samtycke kan inte köpas för pengar. Sexhandeln måste läggas i kontexten att många kvinnor i världen utsätts för diskriminering, fattigdom och våld. Vi måste se till den stora helheten och förbjuda sexköp, säger Westerholm.

Forskning visar att bland annat fattigdom, hemlöshet, drogmissbruk och en bakgrund med fysiskt och sexuellt utnyttjande gör unga kvinnor sårbara för prostitution.

- Enligt uppgifter från EU är 62 procent av all människohandel i EU för sexuell exploatering. Människohandeln har således en direkt koppling till prostitutionsmarknaden. Efterfrågan på prostitution kan minskas genom utbildning, förebyggande arbete och lagstiftning, säger Westerholm.

- Normaliseringen av prostitution främjar övrigt våld mot kvinnor genom att sända den samhälleliga signalen att kvinnor är handelsvaror. De sociala normer som lagstiftningen sänder är viktiga. Lagstiftningen ska förankra principen att människokroppen och sexualitet inte är till salu bland de mänskliga rättigheterna. Endast så kan vi skapa förutsättningar för att nå verklig jämställdhet, säger Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundet vill se en lagändring i Finland med ett totalförbud mot sexköp.

- Det är viktigt att minnas att den som säljer sex inte ska straffas utan samhället bör erbjuda tillräckligt med stöd- och exittjänster för personer i prositution, säger Westerholm.

Det som står på spel är vilken framtid vi skapar, ett hurudant samhälle vi vill leva i. År 2020 bör vi vara mer bekymrade över kvinnors, mäns och transpersoners rätt att inte utnyttjas i prostitution än att rättfärdiga prostitution som en social institution och samtidigt antyda att vissa personer ska offras för en annan människas behov av sex.

För mer information:
Anita Westerholm
Svenska Kvinnoförbundet, ordförande
044-055 7565

Petra Qvist-Hämäläinen