Svenska Kvinnoförbundet lanserar kommunalvalsprogram: Framtiden är jämställd

01.02.2021 kl. 00:30
Svenska Kvinnoförbundets kommunalvalsprogram, ”Framtiden är jämställd”, med fokus på hur vi skapar jämställda kommuner, lanserades idag. Programmet består av tio temahelheter med konkreta åtgärder i frågor som rör allt från jämställdhet i hälsa och vård till våldsförebyggande arbete och klimatsmarta städer och kommuner.

Kommunerna är nära människorna och kan direkt påverka förverkligandet av jämställdhet, säger förbundsordförande Anita Westerholm. 

- Ett viktigt mål för den kommande kommunalvalsperioden måste vara att minimera de negativa effekterna av coronapandemin. Kommunerna bör följa upp hur pandemin och restriktionerna har påverkat såväl invånarna som anställda, speciellt anställda inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet och småbarnsfostran och stöda välmående bland de anställda i de här kritiska branscherna, säger Westerholm.

Invånarnas välbefinnande och ett högklassigt hälsofrämjande arbete är en av de viktigaste frågorna för Svenska Kvinnoförbundet inför vårens kommunalval. Förbundet uppmanar kommunerna att till exempel förse alla unga med gratis menskoppar och preventivmedel.

- Vi vill också erbjuda klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna och förbättra den tidiga diagnosticeringen av bröstcancer genom att utöka screeningen av bröstcancer till åldersgruppen 40–74 år, säger vice ordförande Pia Sundell.

Alla har rätt till ett liv fritt från våld och förtryck eller hot om våld. Kommunerna är särskilt ansvariga för att förebygga våld och erbjuda tjänster efter den akuta krisen. Enligt en utredning av social- och hälsovårdsministeriet år 2019 saknades strukturer för att bekämpa våld i nära relationer i ungefär hälften av de kommuner som svarade på enkäten.

-  Det är av största vikt att kommunerna arbetar målinriktat med att förebygga våld mot kvinnor och våld inom familjen. Kommunerna måste åta sig att ge långsiktigt stöd efter kristjänsterna till dem som har upplevt våld, även till barnen, betonar vice ordförande Sari Somppi.

Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Därför vill Svenska Kvinnoförbundet se ett ökat engagemang och stärkt kunskap i kommunerna för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Förbundet efterlyser ett ambitiöst arbete för att snabba på utvecklingen till hållbara och klimatneutrala städer och kommuner.

- Det här kan göras exempelvis genom att kommunerna tar fram klimatstrategier och en koldioxidbudget. Samtidigt måste kommunerna komma ihåg att integrera jämställdhet i allt klimatarbete. Målet ska vara att alla kommuninvånare, oavsett ålder och kön, vidtar klimatvänliga åtgärder och gör val med miljöhänsyn i sin vardag, säger vice ordförande Ramieza Mahdi.

För att vi ska kunna skapa ett samhälle byggt på jämställdhet, måste kommunerna också implementera ett jämställdhetsperspektiv fullt ut i sin ekonomiska politik.

- Det här innebär till exempel att kommunerna inför könsmedveten budgetering och ordnar fortbildning om metoderna för tjänstepersonerna, säger Westerholm.

Här kan man läsa Svenska Kvinnoförbundets kommunalvalsprogram.

För mer information:

Anita Westerholm, förbundsordförande
044-055 7565

Petra Qvist-Hämäläinen