Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Fler öronmärkta dagar för föräldrarna positivt för jämställdheten

16.02.2021 kl. 13:34
Idag presenterade regeringen sitt förslag till en reform av föräldraledighetssystemet i Finland. Enligt den föreslagna modellen utökas antalet dagar med föräldradagpenning jämfört med nuvarande med cirka 2 månader. Vardera föräldern får 160 öronmärkta dagar (knappt 6,5 månader) föräldraledighet, vilket är en ökning från nuvarande.

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm anser att den föreslagna modellen är ett steg i rätt riktning för jämställdheten och barnens och familjernas välmående.

- Att öronmärka månader för vardera föräldern får en direkt effekt på mäns uttag av föräldraledigheterna. Det här ser vi tydligt i en jämförelse mellan de nordiska länderna. Finland ligger långt efter i mäns uttag av föräldraledigheten i Norden, därför ser jag positivt på att pappornas andel nu utökas med omkring fyra månader, säger Westerholm.

I regeringens förslag kan vardera föräldern överlåta 0-63 dagar (knappt 2,5 månader) åt den andra föräldern. Det här betyder att mammorna kan vara hemma lika länge som i dagsläget om de använder sina 160 dagar samt den andel som den andra föräldern maximalt kan överlåta.

- För Svenska Kvinnoförbundet är det viktigt att mammornas öronmärkta andel av föräldraledigheterna inte förkortas, samtidigt som vi vill se en ökning av pappornas andel av dagarna. Viktigt är också att det totala antalet dagar med inkomstbunden föräldradagpenning som familjen kan använda ökar i förslaget med knappa 2,5 månader. Det här är viktigt för att förbättra småbarnsfamiljernas ekonomiska situation och möjligheter att vårda barnet hemma tills det fyller ett år, säger Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundet driver den så kallade 6+6+6-modellen, där det totala antalet dagar med föräldradagpenning skulle utökas till det totala 18 månader, det vill säga fram tills att barnet fyller 1,5 år.

- Vi kommer att fortsätta att jobba för att föräldraledigheterna utvecklas vidare i denna riktning. Det är viktigt att trygga småbarnsfamiljernas ekonomiska möjligheter att sköta barnen hemma tills de är 1,5 år. I den nya modellen kommer behovet av det låga hemvårdsstödet att kvarstå för de flesta familjer åtminstone under några månaders tid,  då vi vet att de finländska familjerna i medeltal använder hemvårdsstöd i 10 månader, tills barnet är ca 1 år 8 mån, säger Westerholm.

I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att hemvårdsstödet ska förbli orört. Därför kommer möjligheten att vårda sitt barn hemma med hemvårdsstöd fram tills att det fyller 3 år fortsättningsvis att vara ett alternativ. En nyhet är att föräldrarna kan välja att ta ut hemvårdsstöd direkt efter den ena förälderns 160 dagar föräldraledighet, så att den andra föräldern tar ut sin föräldraledighet i ett senare skede, dock före barnet fyller 2 år.

- Jag välkomnar den större flexibiliteten i uttaget av föräldraledigheterna i den nya modellen. Det här är något som framför allt papporna och företagare har efterlyst, för att det ska vara lättare att ta ut ledighet och kombinera arbete och familj, säger Westerholm.

Möjligheten till partiell föräldraledighet kommer att finnas i den nya modellen och möjligheten till flexibel och partiell vårdpenning kommer att kvarstå. En så kallad graviditetspeng kommer att införas före beräknat datum, så att den födande föräldern kan välja att bli ledig 14-40 dagar före förlossningen.

- Förutom denna mycket välkomna ökade flexibilitet så kommer även den nya modellen att ta regnbågsfamiljer och ensamstående familjer bättre i beaktande än i dagsläget. Bland annat kommer ensamstående föräldrar att kunna använda hela föräldraledighetsperioden och språket i systemet kommer att bli könsneutralt. Det här är väldigt viktigt för att föräldraledighetssystemet ska vara så jämlikt och inkluderande som möjligt, säger Westerholm.

För mer information:

Anita Westerholm
Förbundsordförande

044-055 7565

Petra Qvist-Hämäläinen