Anita Westerholm jämställd väldfärd

Svenska Kvinnoförbundet lanserar valprogram för välfärdsområdesvalet: Jämställd välfärd

08.12.2021 kl. 00:00
Svenska Kvinnoförbundets valprogram för inför välfärdsområdesvalet den 23 januari ”Jämställd välfärd” lanserades idag.

Programmet består av sex temahelheter med konkreta mål och åtgärder i frågor som rör allt från jämställdhet i hälso- och sjukvård till barn, unga och familjer, äldreomsorg och välfärdsområdet som en jämställd arbetsgivare. 

- Jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna måste ha en central roll i beslutsfattandet i de nya välfärdsområdena,  inte minst för att en stor del av de anställda inom välfärdsområdena utgörs av kvinnor. Det måste skapas hållbara lösningar och satsas på en ansvarsfull, jämställd personalpolitik, säger förbundsordförande Anita Westerholm. 

 

Välfärdsområdesfullmäktigena kommer fatta beslut som rör allas vår vardags, besluta om centrala social- och hälsovårdstjänster, såsom förlossningsvården, rådgivningen, barnskyddet och äldreomsorgen  samt räddningstjänsten. I Svenska Kvinnoförbundets valprogram framträder vikten av det förebyggande arbetet samt lågtröskeltjänster. Förbundet vill bland annat att tillgången till mentalvårdstjänster stärks samt att satsningar görs på kvaliteten och tillgängligheten av sexualrådgivning för unga.

 

- Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. Det krävs bland annat satsningar på hälso- och socialtjänster för barn, unga och familjer, vi behöver förebygga illamående. Vi vill även att den tidiga diagnostiseringen av bröstcancer förbättras genom att den avgiftsfria screeningen utvidgas och att självundersökning av brösten lärs ut, säger Westerholm.

 

- Även forskning och kunskap ska prioriteras. Det behövs ökad forskning kring kvinnodominerade sjukdomar och i välfärdsområdena behöver tryggas att det finns sakkunskap kring hbtqia+ -frågor, fortsätter Westerholm

 

Välfärdsområdena har även ett ansvar när det kommer till att utveckla ett långsiktigt och fungerande våldsförebyggande arbete för att stoppa det könsbaserade våldet mot kvinnor och våld inom familjen. Det krävs tillräckliga stödstjänser med lågtröskel och antalet skyddshemsplatser måste vara tillräckligt. Samarbetet med tredje sektorn är viktigt. 

 

- Våldsförebyggande arbetet kommer framöver göras på flera olika nivåer i samhället och det är viktigt att alla axlar sitt ansvar. Det behöver bland annat satsas på att personalen har omfattande kunskap om våld mot kvinnor och om relevant lagstiftning, poängterar Westerholm 

 

Jämställdhet är en förutsättning för fungerande välfärdsområden och bör genomsyra och tas i beaktande i hela verksamheten, från beslut till verkställande. Svenska Kvinnoförbundet vill se att könskonsekvenserna av besluten och åtgärderna i välfärdsområden granskas och utvärderas. Strategiskt arbete och målinriktade satsningar krävs av välfärdsområdena för att främja jämställdhet. Det är viktigt att en mångfald av röster hörs i de nya fullmäktige för de olika välfärdsområdena. 

 

Här kan man läsa hela Svenska Kvinnoförbundets valprogram för välfärdsområdesvalet,

 

För mer information: 

Anita Westerholm, förbundsordförande

044-055 7565