Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022

27.03.2022 kl. 18:27
Under pandemin har jämställdheten tagit flera steg tillbaka i hela världen. Pandemins konsekvenser för flickor och kvinnor syns bland annat genom en ökning av könsbaserat våld och våld i nära relationer. Kvinnodominerade branscher har dragit ett oskäligt stort lass för att bibehålla samhällets centrala funktioner. Löneutvecklingen för och arbetsförhållandena hos vårdpersonalen har under en lång tid varit ohållbara.

Vi står nu inför en reell vårdkris och i förlängningen en samhällskris. Svenska Kvinnoförbundet kräver högre löner för vårdpersonalen och förbättrade arbetsförhållanden. Genom att höja vårdarnas löner utgår vi ifrån att andra kvinnodominerade branscher gagnas.  

Svenska Kvinnoförbundet fördömer Rysslands folkrättsvidriga krig i Ukraina. Av de miljoner människor som flyr är de allra flesta kvinnor och barn och de befinner sig i en särskilt utsatt och sårbar situation.  De riskerar att utsättas för människohandel, utnyttjande och könsbaserat våld. Det är vår plikt att skapa trygghet åt de flyktingar som tvingats lämna sina hem. 

Svenska Kvinnoförbundet understryker att vi trots det pågående kriget i Ukraina inte ska glömma bort andra pågående konflikter och krigshärdar i världen.  Människor som flyr sina hem ska behandlas lika oavsett från vilken konflikt de flyr.  

Svenska Kvinnoförbundet vill påminna om att Finland i sin säkerhets-, bistånds- och utrikespolitik är bunden till FN:s resolution 1325 om Kvinnor Fred och Säkerhet. Resolutionen understryker vikten av att kvinnor ska vara representerade såväl i det konfliktförebyggande arbetet som i fredsförhandlingar och uppföljningen av fredsfördrag. Kvinnor ska inte ses enbart som offer utan som aktiva aktörer för fredsbygget. Ett genusperspektiv skall inkluderas i varje fredsfördrag.  

Finland bör i sin biståndspolitik understöda initiativ som stärker kvinnors och flickors egen handlingskraft, kvinnors rättigheter och kvinnors deltagande i politiska processer. Utan kvinnors representation byggs ingen hållbar fred och genom att jobba långsiktigt för jämställdhet säkerställer man demokrati och stabilitet.