Blåsippor med texten framtiden är jämställd

Svenska Kvinnoförbundet lanserar sitt riksdagsvalsprogram: Framtiden är jämställd!

31.01.2023 kl. 09:38
Svenska Kvinnoförbundets valprogram inför riksdagsvalet den 2 april ”Framtiden är jämställd” lanserades idag. Programmet består av nio temahelheter med konkreta mål och åtgärder i frågor som berör jämställdhet och jämlikhet i regeringen på olika ämnesområden som utbildning, familje- och arbetsliv, äldres liv och hälsa samt utrikespolitik, fred och säkerhet.

- Jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna ska ha en central roll i det nationella beslutsfattandet och i vår utrikespolitik. Ett hållbart och demokratiskt samhälle förutsätter jämställdhet och att makten är jämnt fördelad i samhället, säger förbundsordförande Anita Westerholm. 

Svenska Kvinnoförbundet anser att regeringen ska förbinda sig att främja jämlikhet och jämställdhet mellan könen samt att ambitiöst och systematiskt förebygga och motarbeta all slags diskriminering, det i Finland och internationellt. 

- Vi vill bland annat lyfta upp betydelsen av jämställdhet för en trovärdig säkerhets- och utrikespolitik. Finland ska främja flickor och kvinnors rättigheter även internationellt. Det är också centralt att kvinnor har en viktig roll i fred- och säkerhetsfrågor och ska vara delaktiga i fredsförhandlingar, anser Westerholm. 

En jämlik tillgång till kvalitativ vård, också på svenska, måste garanteras och vi måste trygga vårdarnas tillräcklighet och välmående. Oroväckande rapporter om ungas välmående ska tas på allvar. Svenska Kvinnoförbundet vill se satsningar på att förbättra ungas psykiska hälsa, det krävs investeringar för att underlätta och försnabba tillgången till stöd och vård, både vid psykisk ohälsa och vid risk för psykisk ohälsa.

- Ungas psykiska ohälsa är ett allvarligt problem och ett hot mot välfärdssamhället. Vi måste garantera tillgången till vård i rätt tid, men också sätta resurser på det förebyggande arbetet. Utbildning är också en stor del av ungas vardag och vi bör säkra en trygg och givande utbildning för alla genom hela lärstigen, poängterar Westerholm. 

Våld mot kvinnor är fortfarande  ett av Finlands främsta människorättsproblem. Svenska Kvinnoförbundet  vill se en nolltolerans mot våld och förtryck. Det krävs åtgärder för att effektivt motarbeta och ingripa i våld mot kvinnor. Offer för fysiskt, psykiskt och ekonomiskt våld bör erbjudas stöd med låg tröskel. Vi vill också se att större resurser riktas till stöd för barn som upplevt våld i familjen. 

- Det våldsförebyggande arbetet sker på flera olika nivåer i samhället och måste effektiviseras och garanteras tillräckliga resurser. Det bör riktas resurser till polisen och rättsväsendet för utredning av våldsbrott, men också för att utöka antalet platser på skyddshem  och tillgängliga stödtjänster, tillägger Westerholm.

Det feministiska förändringsarbetet måste bedrivas genom lagstiftning för att garantera jämlika förutsättningar för alla, men också genom att förändra strukturer och attityder. Vi måste motarbeta begränsande strukturer så att vi får ett samhälle som är rättvist och fritt från diskriminering, våld, rasism och sexism. 

Här kan du läsa hela Svenska Kvinnoförbundets valprogram för riksdagsvalet 2023.