Äldres liv och hälsa

Det är av största vikt att äldre har inflytande över sin vardag, både inom äldreomsorgen och för dem som bor hemma.  Äldreomsorgen ska ha tillräckligt med resurser för att garantera att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Stöd- och informationstjänster bör finnas tillgängliga och speciellt äldre kvinnors utsatthet ska redas ut och motarbetas.

 

Våra mål:

 • Ett könsperspektiv ska finnas äldreomsorgen och vården. 
 • Äldres självbestämmanderätt ska tryggas.
 • Mer ekonomiska resurser och ökad personaltäthet för att trygga äldrevårdens kvalitet garanteras.
 • Könskonsekvenserna av den ökade närståendevården av äldre måste bedömas och vid behov vidtas åtgärder tills omsorgsansvaret fördelas jämnt. 
 • Stödet för närståendevård ska höjas.
 • Närståendevårdarnas välmående följs upp och det erbjuds tillräckliga stödtjänster. Intervallvård och närståendevårdarnas ledigheter måste tryggas också i pandemisituationer.
 • Information om pensioner ska vara lättillgänglig och lätt att förstå.
 • Det görs könskonsekvensbedömningar i hur pensionsreformer påverkar kvinnors ekonomiska trygghet.
 • En omfattande kartläggning genomförs, med utgångspunkt från vilken ett åtgärdsprogram skapas i de särskilda frågorna om att förebygga våld mot äldre kvinnor.
 • Seniorrådgivning och tjänster ska finnas tillgängligt på alla orter.
 •  IT-hjälp erbjuds för att hindra äldres utanförskap i en allt mera digitaliserad värld.
 • Åldersdiskriminering ska motarbetas.