Feminism i regeringen 2023-2027

Regeringen ska förbinda sig att främja jämlikhet och jämställdhet mellan könen samt att ambitiöst och systematiskt förebygga och motarbeta all slags diskriminering i Finland och internationellt. 

 

Nästa regering ska

 • Upprätta ett jämställdhetsprogram och tilldela det tillräckliga resurser.
 • Betona jämställdhetsintegrering i regeringsprogrammet samt bedöma könskonsekvenserna av
 • åtgärderna i programmet.
 • Främja jämställdhet i samtliga reformer.
 • Tillämpa könsmedveten budgetering.
 • Aktivt motarbeta rasism.
 • Beakta intersektionalitet i beslutsfattandet.
 • Förbinda sig till och verkställa målen i den jämställdhetspolitiska redogörelsen.
 • Trygga kvinnoorganisationernas lagstadgade statsbidrag på samma nivå som åren 2020–2022 inom ramen för statsfinanserna.
 • Beakta könsperspektivet och kvinnornas rättigheter vid i samband med återuppbyggnaden av samhället efter kriser.
 • Utse en jämställdhetsminister.
 • Säkertställa att ett villkor för att få statsbidrag är att idrotten, motionen och kulturen samt aktörerna inom dessa områden förbinder sig att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och annat osakligt beteende.