Jämlik vård

Ett jämställdhetsperspektiv måste genomsyra allt från den förebyggande vården och allmänna hälsovården till specialsjukvården. Vi vill se en jämställd, tillgänglig och inkluderande hälso- och sjukvård av hög kvalité där personalen trivs, också på svenska.

 

Våra mål:

 • Personalens välmående och tillräcklighet inom vården tryggas.
 • Svenskspråkig service tillgodoses i tvåspråkiga välfärdsområden.
 • Tillgänglighet till den gemensamma välfärden tryggas även för personer med annat modersmål än svenska och finska.
 • Alla ungdomar under 25 år erbjuds avgiftsfria preventivmedel.
 • Kunskaperna om mångfalden av kön och sexuell läggning ökas.
 • Icke-medicinska och icke-brådskande kroppsformande ingrepp på interkönade barn förbjuds uttryckligen i lag.
 • Det säkerställs att social- och hälsovårdstjänsterna är tillgängliga och har lämplig utrustning.
 • Kvinnors smärta vid papa-provtagning tas på allvar i hälsovården.
 • Den avgiftsfria screeningen av brösten utvidgas till åldersgruppen 40-74 år för att hitta fler fall av bröstcancer och minska på dödligheten i bröstcancer.
 • Det säkerställs att den gynekologiska vården håller hög kvalitet och är tillgänglig som en offentlig tjänst i hela landet.
 • Det görs satsningar på forskning inom kvinnodominerade sjukdomar och hur olika sjukdomar påverkar kvinnor.
 • Det ska finnas tillräckligt med kunskap om gynekologiska sjukdomar och syndrom.
 • Yngre än 25 år fyllda erbjuds papa-provtagning ifall personen är i riskgruppen.
 • Garantera en jämlik förlossningsvård för alla av kvinnor i landet. Nedskärningarna i mödra-, förlossnings- och eftervården måste stoppas och personaltätheten inom förlossningsvården ska stärkas.
 • Möjligheterna att möta familjer med olika behov förbättras, till exempel genom kulturdoulor för att stöda föderskor med invandrarbakgrund.
 • Det behövs bättre och snabbare stöd till ofrivilligt barnlösa för att påbörja fertilitetsbehandlingar.
 • Rätten till och behovet av betald ledighet för personer som drabbas av missfall utreds. Rätten ska även innefatta den drabbades eventuella partner.  
 • Kunskapen och bemötandet hos sjukvårdspersonalen gällande upplevelser av missfall bör stärkas så att alla får en tillfredsställande och trygg omvårdnad, samt erbjuds stöd ifall det finns behov.
 • Steriliseringslagen revideras för att säkerställa den kroppsliga självbestämmanderätten. I lagstiftningen slopas också uppmaningen att partnern bör närvara vid ett rådgivningstillfälle. 
 • Förnya lagstiftningen kring alternativ vård och medicin så att den skyddar konsumenterna och omvändelseterapi förbjuds.
 • Vaccinationstäckningen hålls på en tillräckligt hög nivå i hela landet. Alla barn ska ha rätt att få de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.
 • Underlätta och försnabba tillgången till stöd och vård för personer som lider av psykisk ohälsa
 • Unga flickors psykiska hälsa ska främjas, vi vill se satsningar på att förbättra ungdomars psykiska hälsa, speciellt gällande tonårsflickor. 
 • Det behövs investeringar i elevvården och andra stödinsatser som samhället kan erbjuda vid psykisk ohälsa eller vid risk för psykisk ohälsa.